Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. oktoober 2008

21. oktoober 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

17. oktoobril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 41 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 64,3 miljardi euro võrra 343,3 miljardi euroni. Neljapäeval, 16. oktoobril 2008 teostati likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 170,9 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 114,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 9,7 miljardi euro võrra 721,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 15,1 miljardi euro võrra 80 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 51,2 miljardi euro võrra 533,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. oktoobril 2008 möödus 250 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 310,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus 24,7 miljardi euro suuruse peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 14 miljardi euro ulatuses (võrreldes 16,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 239,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 154,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 65,3 miljardi euro võrra 230,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 196 −41
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 146 591 −394
2.1 Nõuded RVFle 9 822 8
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 136 769 −402
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 223 203 58 153
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 696 −495
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 696 −495
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 773 191 33 803
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 311 986 61 103
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 447 182 3
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 −24 681
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 14 003 −2 631
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 21 9
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 61 163 −4 947
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 114 816 1 256
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 448 0
9 Muud varad 382 779 3 894
Varad kokku 1 973 084 91 229
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 721 833 9 714
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 470 259 19 698
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 230 516 −65 304
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 239 575 84 920
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 168 82
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 125 −18
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 91 921 6 238
5.1 Valitsussektor 79 985 15 084
5.2 Muud kohustused 11 937 −8 847
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 255 004 59 989
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 297 329
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 775 −6 893
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 775 −6 893
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 167 120 2 172
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 680 0
Kohustused kokku 1 973 084 91 229
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid