SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. oktober 2008

21. oktober 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. oktober 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 41 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 64,3 mia. euro til 343,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 16. oktober 2008 afvikledes yderligere en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 170,9 mia. dollar med en løbetid på syv dage. Denne operation blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 114,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 9,7 mia. euro til 721,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,1 mia. euro til 80 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 51,2 mia. euro til 533,4 mia. euro. Onsdag den 15. oktober 2008 udløb en primær markedsoperation på 250 mia. euro, og en ny på 310,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en likviditetstilførende finjusterende operation på 24,7 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 14 mia. euro (mod 16,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 239,6 mia. euro (mod 154,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 65,3 mia. euro til 230,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.196 −41
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 146.591 −394
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.822 8
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 136.769 −402
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 223.203 58.153
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.696 −495
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.696 −495
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 773.191 33.803
5.1 Primære markedsoperationer 311.986 61.103
5.2 Langfristede markedsoperationer 447.182 3
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 −24.681
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 14.003 −2.631
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 21 9
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 61.163 −4.947
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 114.816 1.256
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.448 0
9 Andre aktiver 382.779 3.894
Aktiver i alt 1.973.084 91.229
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 721.833 9.714
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 470.259 19.698
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 230.516 −65.304
2.2 Indlånsfacilitet 239.575 84.920
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 168 82
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 125 −18
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.921 6.238
5.1 Offentlig forvaltning og service 79.985 15.084
5.2 Andre forpligtelser 11.937 −8.847
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 255.004 59.989
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.297 329
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.775 −6.893
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.775 −6.893
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 167.120 2.172
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.680 0
Passiver i alt 1.973.084 91.229
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt