Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 października 2008 r.

21 października 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 17 października 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 41 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 64,3 mld euro do poziomu 343,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 16 października 2008 r. nastąpiło rozliczenie operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 170,9 mld USD z siedmiodniowym terminem zapadalności. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 114,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 9,7 mld euro do poziomu 721,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,1 mld euro do poziomu 80 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 51,2 mld euro do poziomu 533,4 mld euro. W środę 15 października 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 250 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 310,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności zapewniającej płynność operacji dostrajającej w kwocie 24,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 14 mld euro (w porównaniu z 16,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 239,6 mld euro (w porównaniu z 154,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 65,3 mld euro do poziomu 230,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 220.196 −41
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 146.591 −394
2.1 Należności od MFW 9.822 8
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 136.769 −402
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 223.203 58.153
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.696 −495
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.696 −495
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 773.191 33.803
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 311.986 61.103
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 447.182 3
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 −24.681
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 14.003 −2.631
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 9
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 61.163 −4.947
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 114.816 1.256
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.448 0
9 Pozostałe aktywa 382.779 3.894
Aktywa razem 1.973.084 91.229
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 721.833 9.714
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 470.259 19.698
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 230.516 −65.304
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 239.575 84.920
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 168 82
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 125 −18
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 91.921 6.238
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 79.985 15.084
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.937 −8.847
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 255.004 59.989
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.297 329
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 19.775 −6.893
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.775 −6.893
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.384 0
10 Pozostałe zobowiązania 167.120 2.172
11 Różnice z aktualizacji wyceny 168.685 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.680 0
Pasywa razem 1.973.084 91.229
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami