Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 17. oktobrī

2008. gada 21. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 17. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 41 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 64.3 mljrd. euro (līdz 343.3 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 16. oktobrī tika noslēgta likviditāti palielinoša operācija 170.9 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 114.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 9.7 mljrd. euro (līdz 721.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.1 mljrd. euro (līdz 80 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 51.2 mljrd. euro (līdz 533.4 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 15. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 250 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 310.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā likviditāti palielinošai precizējošajai operācijai 24.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 14 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 16.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 239.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 154.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 65.3 mljrd. euro (līdz 230.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,196 −41
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 146,591 −394
2.1 SVF debitoru parādi 9,822 8
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 136,769 −402
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 223,203 58,153
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,696 −495
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,696 −495
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 773,191 33,803
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 311,986 61,103
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 447,182 3
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 −24,681
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 14,003 −2,631
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 21 9
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 61,163 −4,947
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 114,816 1,256
8 Valdības parāds euro 37,448 0
9 Pārējie aktīvi 382,779 3,894
Kopā aktīvi 1,973,084 91,229
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 721,833 9,714
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 470,259 19,698
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 230,516 −65,304
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 239,575 84,920
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 168 82
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 125 −18
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91,921 6,238
5.1 Saistības pret valdību 79,985 15,084
5.2 Pārējās saistības 11,937 −8,847
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 255,004 59,989
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,297 329
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,775 −6,893
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,775 −6,893
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 167,120 2,172
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,680 0
Kopā pasīvi 1,973,084 91,229
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem