Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. októbru 2008

21. októbra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. októbra 2008 došlo k zníženiu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 41 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch zvýšila o 64,3 mld. EUR na 343,3 mld. EUR. Vo štvrtok 16. októbra 2008 bol uzavretý refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 170,9 mld. USD so sedemdňovou splatnosťou. Tento obchod uzatvoril Eurosystém v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 114,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 9,7 mld. EUR na 721,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 15,1 mld. EUR na 80 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 51,2 mld. EUR na 533,4 mld. EUR. V stredu 15. októbra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 250 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 310,4 mld. EUR. V ten istý deň bol splatný dolaďovací obchod na dodanie likvidity v objeme 24,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 14 mld. EUR (v porovnaní so 16,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 239,6 mld. EUR (v porovnaní so 154,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 65,3 mld. EUR na 230,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 196 −41
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 146 591 −394
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 822 8
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 136 769 −402
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 223 203 58 153
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 696 −495
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 696 −495
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 773 191 33 803
5.1 Hlavné refinančné obchody 311 986 61 103
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 447 182 3
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 −24 681
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 14 003 −2 631
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 21 9
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 61 163 −4 947
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 114 816 1 256
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 448 0
9 Ostatné aktíva 382 779 3 894
Úhrn aktív 1 973 084 91 229
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 721 833 9 714
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 470 259 19 698
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 230 516 −65 304
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 239 575 84 920
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 168 82
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 125 −18
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 921 6 238
5.1 Verejná správa 79 985 15 084
5.2 Ostatné záväzky 11 937 −8 847
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 255 004 59 989
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 297 329
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 775 −6 893
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 775 −6 893
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 167 120 2 172
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 680 0
Úhrn pasív 1 973 084 91 229
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá