Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 oktober 2008

21 oktober 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 17 oktober 2008 kwam de daling van EUR 41 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) overeen met de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 64,3 miljard naar EUR 343,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 16 oktober 2008 werd een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 170,9 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 114,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,7 miljard naar EUR 721,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,1 miljard naar EUR 80 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 51,2 miljard naar EUR 533,4 miljard. Op woensdag 15 oktober 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 250 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 310,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een liquiditeitsverschaffende “fine-tuning”-transactie van EUR 24,7 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 14 miljard (vergeleken met EUR 16,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 239,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 154,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 65,3 miljard naar EUR 230,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.196 −41
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 146.591 −394
2.1 Vorderingen op het IMF 9.822 8
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 136.769 −402
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 223.203 58.153
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.696 −495
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.696 −495
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 773.191 33.803
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 311.986 61.103
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 447.182 3
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 −24.681
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 14.003 −2.631
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 21 9
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 61.163 −4.947
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.816 1.256
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.448 0
9 Overige activa 382.779 3.894
Totaal activa 1.973.084 91.229
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 721.833 9.714
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 470.259 19.698
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 230.516 −65.304
2.2 Depositofaciliteit 239.575 84.920
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 168 82
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 125 −18
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.921 6.238
5.1 Overheid 79.985 15.084
5.2 Overige verplichtingen 11.937 −8.847
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 255.004 59.989
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.297 329
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.775 −6.893
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.775 −6.893
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 167.120 2.172
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.680 0
Totaal passiva 1.973.084 91.229
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media