Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 февруари 2008 г.

5 февруари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 160 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 февруари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,2 млрд. EUR до 151,7 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 31 януари 2008 г. настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в USD и, както ЕЦБ обяви в прессъобщение от 10 януари 2008 г., беше договорена нова на стойност 10 млрд. USD с падеж 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. EUR до 99,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. EUR до 652,6 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 16,3 млрд. EUR до 47,8 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 8,7 млрд. EUR до 435,2 млрд. EUR. На 30 януари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 175,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 167,5 млрд. EUR. На 31 януари 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,5 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,5 млрд. EUR, което е приблизително същата стойност като през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 5,8 млрд. EUR до 198,5 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 452 −160
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 046 3 015
2.1 Вземания от МВФ 9 121 −3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 925 3 018
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 525 −1 831
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 501 −1 693
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 501 −1 693
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 435 999 −8 492
5.1 Основни операции по рефинансиране 167 501 −7 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 491 4
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 −488
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −9
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 695 2 123
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 99 340 1 283
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 634 −71
9 Други активи 332 726 −798
Общо активи 1 330 918 −6 624
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 652 624 3 110
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 199 240 6 041
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 198 471 5 791
2.2 Депозитно улеснение 510 9
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 259 241
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 256 −58
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 55 057 −16 915
5.1 Сектор „Държавно управление“ 47 820 −16 255
5.2 Други задължения 7 237 −660
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 797 −2 244
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 301 121
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 267 1 289
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 267 1 289
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 131 749 2 086
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 69 651 −54
Общо пасиви 1 330 918 −6 624
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите