Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 lutego 2008 r.

5 lutego 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 1 lutego 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 160 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 151,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. 31 stycznia 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich oraz – zgodnie z komunikatem prasowym EBC z 10 stycznia 2008 r. – nastąpiło rozliczenie nowej operacji o terminie zapadalności 28 dni w wysokości 10 mld USD. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 99,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,1 mld euro do poziomu 652,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 16,3 mld euro do poziomu 47,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8,7 mld euro do poziomu 435,2 mld euro. W środę, 30 stycznia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 175,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 167,5 mld euro. W czwartek, 31 stycznia 2008 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,5 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,8 mld euro do poziomu 198,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.452 −160
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.046 3.015
2.1 Należności od MFW 9.121 −3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.925 3.018
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 34.525 −1.831
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.501 −1.693
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.501 −1.693
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 435.999 −8.492
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 167.501 −7.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.491 4
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4 −488
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −9
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.695 2.123
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 99.340 1.283
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.634 −71
9 Pozostałe aktywa 332.726 −798
Aktywa razem 1.330.918 −6.624
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 652.624 3.110
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 199.240 6.041
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 198.471 5.791
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 510 9
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 259 241
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 256 −58
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 55.057 −16.915
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 47.820 −16.255
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.237 −660
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 48.797 −2.244
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.301 121
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.267 1.289
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.267 1.289
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 131.749 2.086
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 69.651 −54
Pasywa razem 1.330.918 −6.624
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami