Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. februáru 2008

5. februára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. februára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 160 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 151,7 mld. EUR. Dňa 31. januára 2008 bola splatná refinančná operácia v amerických dolároch a podľa oznámenia z tlačovej správy ECB z 10. januára 2008 bola uzavretá ďalšia v hodnote 10 mld. USD so splatnosťou 28 dní. Eurosystém tieto operácie vykonal v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 99,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,1 mld. EUR na 652,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 16,3 mld. EUR na 47,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 8,7 mld. EUR na 435,2 mld. EUR. V stredu 30. januára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 175,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 167,5 mld. EUR. Vo štvrtok 31. januára 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v hodnote 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) podobne ako v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,5 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 5,8 mld. EUR na 198,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 452 −160
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 046 3 015
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 121 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 925 3 018
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 525 −1 831
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 501 −1 693
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 501 −1 693
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 435 999 −8 492
5.1 Hlavné refinančné obchody 167 501 −7 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 491 4
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 4 −488
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 −9
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 695 2 123
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 99 340 1 283
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 634 −71
9 Ostatné aktíva 332 726 −798
Úhrn aktív 1 330 918 −6 624
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 652 624 3 110
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 199 240 6 041
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 198 471 5 791
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 510 9
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 259 241
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 256 −58
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 55 057 −16 915
5.1 Verejná správa 47 820 −16 255
5.2 Ostatné záväzky 7 237 −660
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 797 −2 244
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 301 121
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 267 1 289
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 267 1 289
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 131 749 2 086
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 69 651 −54
Úhrn pasív 1 330 918 −6 624
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá