Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 februari 2008

5 februari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 1 februari 2008 was de daling van EUR 160 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 151,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op 31 januari 2008 verviel een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie en, zoals aangekondigd in een persbericht van 10 januari 2008, werd een nieuwe transactie van USD 10 miljard met een looptijd van 28 dagen verrekend. Deze transacties heeft het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 99,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,1 miljard naar EUR 652,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 16,3 miljard naar EUR 47,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 8,7 miljard naar EUR 435,2 miljard. Op woensdag 30 januari 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 175,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 167,5 miljard verrekend. Op donderdag 31 januari 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,5 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,8 miljard naar EUR 198,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.452 −160
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.046 3.015
2.1 Vorderingen op het IMF 9.121 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.925 3.018
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.525 −1.831
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.501 −1.693
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.501 −1.693
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 435.999 −8.492
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 167.501 −7.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.491 4
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 −488
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 −9
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.695 2.123
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 99.340 1.283
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.634 −71
9 Overige activa 332.726 −798
Totaal activa 1.330.918 −6.624
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 652.624 3.110
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 199.240 6.041
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 198.471 5.791
2.2 Depositofaciliteit 510 9
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 259 241
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 256 −58
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 55.057 −16.915
5.1 Overheid 47.820 −16.255
5.2 Overige verplichtingen 7.237 −660
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.797 −2.244
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.301 121
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.267 1.289
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.267 1.289
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 131.749 2.086
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 69.651 −54
Totaal passiva 1.330.918 −6.624
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media