Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 1. februārī

2008. gada 5. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 1. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 160 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 151.7 mljrd. euro). 2008. gada 31. janvārī vienai likviditāti palielinošai operācijai ASV dolāros pienāca dzēšanas termiņš un, kā ECB darīja zināmu paziņojumā presei 2008. gada 10. janvārī, tika noslēgta jauna operācija 10 mljrd. ASV dolāru apmērā, kuras dzēšanas termiņš ir 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 99.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 652.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.3 mljrd. euro (līdz 47.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 8.7 mljrd. euro (līdz 435.2 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 30. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 175.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 167.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 31. janvārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 198.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,452 −160
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,046 3,015
2.1 SVF debitoru parādi 9,121 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,925 3,018
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34,525 −1,831
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,501 −1,693
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,501 −1,693
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 435,999 −8,492
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 167,501 −7,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,491 4
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −488
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 −9
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,695 2,123
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 99,340 1,283
8 Valdības parāds euro 38,634 −71
9 Pārējie aktīvi 332,726 −798
Kopā aktīvi 1,330,918 −6,624
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 652,624 3,110
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 199,240 6,041
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 198,471 5,791
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 510 9
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 259 241
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 256 −58
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 55,057 −16,915
5.1 Saistības pret valdību 47,820 −16,255
5.2 Pārējās saistības 7,237 −660
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,797 −2,244
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,301 121
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,267 1,289
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,267 1,289
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 131,749 2,086
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 69,651 −54
Kopā pasīvi 1,330,918 −6,624
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem