Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Φεβρουαρίου 2008

5 Φεβρουαρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Φεβρουαρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 160 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004) και την καθαρή αγορά χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 151,7 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου. Στις 31 Ιανουαρίου 2008 έληξε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ και, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ σε δελτίο Τύπου της 10ης Ιανουαρίου 2008, διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και διάρκειας 28 ημερών. Αυτές οι πράξεις διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας αμοιβαίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 99,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 652,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 47,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 435,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 175,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 167,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,5 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα) και η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 198,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 201.452 −160
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 143.046 3.015
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.121 −3
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 133.925 3.018
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 34.525 −1.831
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 14.501 −1.693
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.501 −1.693
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 435.999 −8.492
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 167.501 −7.999
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 268.491 4
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 4 −488
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 −9
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 30.695 2.123
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 99.340 1.283
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.634 −71
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 332.726 −798
Σύνολο ενεργητικού 1.330.918 −6.624
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 652.624 3.110
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 199.240 6.041
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 198.471 5.791
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 510 9
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 259 241
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 256 −58
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 55.057 −16.915
5.1 Γενική κυβέρνηση 47.820 −16.255
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.237 −660
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 48.797 −2.244
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.301 121
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.267 1.289
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 19.267 1.289
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.311 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 131.749 2.086
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 147.665 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 69.651 −54
Σύνολο παθητικού 1.330.918 −6.624
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου