SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. februar 2008

5. februar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. februar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 160 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 151,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Den 31. januar 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar, og, som det fremgik af ECBs pressemeddelelse af 10. januar 2008, blev en ny operation på 10 mia. dollar afviklet med en løbetid på 28 dage. Disse operationer blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 99,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,1 mia. euro til 652,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 16,3 mia. euro til 47,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 8,7 mia. euro til 435,2 mia. euro. Onsdag den 30. januar 2008 udløb en primær markedsoperation på 175,5 mia. euro, og en ny på 167,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 31. januar 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,5 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,8 mia. euro til 198,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.452 −160
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.046 3.015
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.121 −3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.925 3.018
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.525 −1.831
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.501 −1.693
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.501 −1.693
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 435.999 −8.492
5.1 Primære markedsoperationer 167.501 −7.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.491 4
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 −488
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 −9
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.695 2.123
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 99.340 1.283
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.634 −71
9 Andre aktiver 332.726 −798
Aktiver i alt 1.330.918 −6.624
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 652.624 3.110
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 199.240 6.041
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 198.471 5.791
2.2 Indlånsfacilitet 510 9
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 259 241
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 256 −58
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 55.057 −16.915
5.1 Offentlig forvaltning og service 47.820 −16.255
5.2 Andre forpligtelser 7.237 −660
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.797 −2.244
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.301 121
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.267 1.289
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.267 1.289
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 131.749 2.086
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 69.651 −54
Passiver i alt 1.330.918 −6.624
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt