Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 februari 2008

5 februari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 februari 2008 motsvarade minskningen på 160 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 151,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Den 31 januari 2008 förföll en likvidiserande USD-transaktion, i enlighet med ett ECB-pressmeddelande den 10 januari 2008, och ersattes med en ny på 10 miljarder USD och med en löptid på 28 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet inom det tillfälliga reciproka valutaarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 99,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 652,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 16,3 miljarder EUR till 47,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 8,7 miljarder EUR till 435,2 miljarder EUR. Onsdagen den 30 januari 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 175,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 167,5 miljarder EUR. Torsdagen den 31 januari 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,5 miljarder EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,8 miljarder EUR till 198,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.452 −160
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.046 3.015
2.1 Fordringar på IMF 9.121 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.925 3.018
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.525 −1.831
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.501 −1.693
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.501 −1.693
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 435.999 −8.492
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 167.501 −7.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.491 4
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 −488
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 −9
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.695 2.123
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 99.340 1.283
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.634 −71
9 Övriga tillgångar 332.726 −798
Summa tillgångar 1.330.918 −6.624
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 652.624 3.110
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 199.240 6.041
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 198.471 5.791
2.2 Inlåningsfacilitet 510 9
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 259 241
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 256 −58
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 55.057 −16.915
5.1 Offentliga sektorn 47.820 −16.255
5.2 Övriga skulder 7.237 −660
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.797 −2.244
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.301 121
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.267 1.289
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.267 1.289
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 131.749 2.086
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 69.651 −54
Summa skulder 1.330.918 −6.624
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media