Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 декември 2007 г.

2 януари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 40 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 28 декември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение със 7 млрд. EUR до 157,2 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции, както и на осъществените от Евросистемата операции в USD по предоставяне на ликвидност, свързани с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 1,1 млрд. EUR до 96,2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 2,7 млрд. EUR до 678,6 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 5,2 млрд. EUR до 36,9 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,4 млрд. EUR до 483,8 млрд. EUR. На 28 декември 2007 г., петък, бе договорена основна операция по рефинансиране на стойност 20 млрд. EUR. На 27 декември 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност на стойност 141,6 млрд. EUR, извършена чрез набиране на срочни депозити, и на 28 декември 2007 г., петък, бе договорена нова на стойност 150 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1,9 млрд. EUR (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 9 млрд. EUR до 223,2 млрд. EUR.

Начален финансов отчет на Евросистемата за 2008 г., включващ Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus) и Централната банка на Малта (Central Bank of Malta)

Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus) и Централната банка на Малта (Central Bank of Malta) се присъединиха към Евросистемата на 1 януари 2008 г. Във връзка с това ЕЦБ ще публикува началния консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2008 г. на 9 януари 2008 г. заедно със следващия консолидиран седмичен финансов отчет.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 184 494 −40
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 138 005 418
2.1 Вземания от МВФ 9 250 12
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 755 406
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 43 167 7 447
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 635 55
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 635 55
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 637 107 19 973
5.1 Основни операции по рефинансиране 368 607 19 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 476 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 22 −26
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 752 −44
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 96 151 −1 085
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 091 −6
9 Други активи 327 416 1 139
Общо активи 1 500 818 27 857
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 678 563 2 682
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 376 510 20 515
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 223 155 8 970
2.2 Депозитно улеснение 1 896 1 660
2.3 Срочни депозити 149 999 8 434
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 460 1 451
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 127 −15
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 44 759 −5 098
5.1 Сектор „Държавно управление“ 36 936 −5 186
5.2 Други задължения 7 823 88
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 45 508 7 320
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 354 1 466
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 238 −605
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 238 −605
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 131 377 1 592
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 924 0
Общо пасиви 1 500 818 27 857
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите