SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. december 2007

2. januar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 28. december 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 40 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 7 mia. euro til 157,2 mia. euro som følge af både kunde- og porteføljetransaktioner og af de likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar, som Eurosystemet har gennemført i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 1,1 mia. euro til 96,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,7 mia. euro til 678,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,2 mia. euro til 36,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,4 mia. euro til 483,8 mia. euro. Fredag den 28. december 2007 blev en primær markedsoperation på 20 mia. euro afviklet. En likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation på 141,6 mia. euro i form af tidsindskud fra modparter udløb torsdag den 27. december 2007, mens en ny på 150 mia. euro blev afviklet fredag den 28. december 2007.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1,9 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9 mia. euro til 223,2 mia. euro.

Eurosystemets åbningsbalance for 2008, der inkluderer Central Bank of Cyprus og Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Central Bank of Cyprus og Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta indtrådte i Eurosystemet pr. 1. januar 2008. ECB offentliggør derfor 9. januar 2008 en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2008 sammen med næste konsoliderede ugentlige balance.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 184.494 −40
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 138.005 418
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.250 12
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.755 406
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 43.167 7.447
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.635 55
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.635 55
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 637.107 19.973
5.1 Primære markedsoperationer 368.607 19.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.476 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 22 −26
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.752 −44
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 96.151 −1.085
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.091 −6
9 Andre aktiver 327.416 1.139
Aktiver i alt 1.500.818 27.857
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 678.563 2.682
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 376.510 20.515
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.155 8.970
2.2 Indlånsfacilitet 1.896 1.660
2.3 Indskud med fast løbetid 149.999 8.434
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.460 1.451
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 127 −15
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 44.759 −5.098
5.1 Offentlig forvaltning og service 36.936 −5.186
5.2 Andre forpligtelser 7.823 88
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 45.508 7.320
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.354 1.466
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.238 −605
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.238 −605
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 131.377 1.592
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.924 0
Passiver i alt 1.500.818 27.857
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt