Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. detsember 2007

2. jaanuar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. detsembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 40 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 7 miljardi euro võrra 157,2 miljardi euroni, tingituna kliendi- ja portfellitehingutest ning eurosüsteemi poolt USA dollarites teostatud likviidsust suurendavatest operatsioonidest, mis on seotud EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-lepe).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 96,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,7 miljardi euro võrra 678,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,2 miljardi euro võrra 36,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 8,4 miljardi euro võrra 483,8 miljardi euroni. Reedel, 28. detsembril 2007 teostati põhiline refinantseerimisoperatsioon väärtusega 20 miljardit eurot. Neljapäeval, 27. detsembril 2007 möödus 141,6 miljardi euro suuruse, tähtajaliste hoiuste kogumise kaudu teostatud likviidsust vähendava peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg ja reedel, 28. detsembril 2007 teostati uus operatsioon väärtusega 150 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9 miljardi euro võrra 223,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi 2008. aasta esimene finantsaruanne, mis hõlmab Küprose keskpanka ja Malta keskpanka

Küprose keskpank ja Malta keskpank liitusid eurosüsteemiga 1. jaanuaril 2008. Seetõttu avaldab EKP eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande seisuga 1. jaanuar 2008 koos järgmise konsolideeritud finantsaruandega 9. jaanuaril 2008.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 184 494 −40
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 138 005 418
2.1 Nõuded RVFle 9 250 12
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 755 406
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 43 167 7 447
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 635 55
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 635 55
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 637 107 19 973
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 368 607 19 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 476 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 22 −26
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 752 −44
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 96 151 −1 085
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 091 −6
9 Muud varad 327 416 1 139
Varad kokku 1 500 818 27 857
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 678 563 2 682
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 376 510 20 515
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 223 155 8 970
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 896 1 660
2.3 Tähtajalised hoiused 149 999 8 434
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 460 1 451
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 −15
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 44 759 −5 098
5.1 Valitsussektor 36 936 −5 186
5.2 Muud kohustused 7 823 88
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 45 508 7 320
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 354 1 466
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 238 −605
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 238 −605
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 131 377 1 592
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 924 0
Kohustused kokku 1 500 818 27 857
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid