Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 december 2007

2 januari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 28 december 2007 was de daling van EUR 40 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 7 miljard naar EUR 157,2 miljard ten gevolge van zowel cliënten- en beleggingstransacties als de in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transacties die het Eurosysteem heeft uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietfaciliteit (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 96,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,7 miljard naar EUR 678,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,2 miljard naar EUR 36,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,4 miljard naar EUR 483,8 miljard. Op vrijdag 28 december 2007 werd een basisherfinancieringstransactie van EUR 20 miljard verrekend. Op donderdag 27 december 2007 verviel een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie in de vorm van het aantrekken van termijndeposito’s ter waarde van EUR 141,6 miljard, terwijl een nieuwe transactie van EUR 150 miljard werd verrekend op vrijdag 28 december 2007.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9 miljard naar EUR 223,2 miljard.

Openingsweekstaat van het Eurosysteem voor 2008, met inbegrip van de Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta

De Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta zijn op 1 januari 2008 tot het Eurosysteem toegetreden. De ECB publiceert derhalve een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008 samen met de volgende geconsolideerde weekstaat op 9 januari 2008.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 184.494 −40
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 138.005 418
2.1 Vorderingen op het IMF 9.250 12
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.755 406
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 43.167 7.447
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.635 55
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.635 55
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 637.107 19.973
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 368.607 19.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.476 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 22 −26
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.752 −44
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.151 −1.085
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.091 −6
9 Overige activa 327.416 1.139
Totaal activa 1.500.818 27.857
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 678.563 2.682
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 376.510 20.515
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 223.155 8.970
2.2 Depositofaciliteit 1.896 1.660
2.3 Termijndeposito's 149.999 8.434
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.460 1.451
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127 −15
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.759 −5.098
5.1 Overheid 36.936 −5.186
5.2 Overige verplichtingen 7.823 88
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 45.508 7.320
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.354 1.466
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.238 −605
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.238 −605
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 131.377 1.592
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.924 0
Totaal passiva 1.500.818 27.857
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media