Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 28. decembrī

2008. gada 2. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 28. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 40 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 7 mljrd. euro (līdz 157.2 mljrd. euro), atspoguļojot gan klientu un portfeļu darījumus, gan Eurosistēmas veiktās likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 96.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 678.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.2 mljrd. euro (līdz 36.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.4 mljrd. euro (līdz 483.8 mljrd. euro). Piektdien, 2007. gada 28. decembrī tika noslēgta galvenā refinansēšanas operācija 20 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 27. decembrī likviditāti samazinošai precizējošajai operācijai 141.6 mljrd. euro apmērā, kas tika veikta, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu, pienāca dzēšanas termiņš, bet 2007. gada 28. decembrī tika noslēgta jauna likviditāti samazinoša precizējošā operācija 150 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 9 mljrd. euro (līdz 223.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas 2008. gada sākuma finanšu pārskats, iekļaujot Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta

Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta pievienojās Eurosistēmai 2008. gada 1. janvārī. Tāpēc 2008. gada 9. janvārī kopā ar nākamo konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu ECB publicēs Eurosistēmas konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2008. gada 1. janvārī.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 184,494 −40
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 138,005 418
2.1 SVF debitoru parādi 9,250 12
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,755 406
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 43,167 7,447
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,635 55
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,635 55
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 637,107 19,973
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 368,607 19,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,476 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 22 −26
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,752 −44
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 96,151 −1,085
8 Valdības parāds euro 37,091 −6
9 Pārējie aktīvi 327,416 1,139
Kopā aktīvi 1,500,818 27,857
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 678,563 2,682
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 376,510 20,515
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 223,155 8,970
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,896 1,660
2.3 Termiņnoguldījumi 149,999 8,434
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,460 1,451
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127 −15
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 44,759 −5,098
5.1 Saistības pret valdību 36,936 −5,186
5.2 Pārējās saistības 7,823 88
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 45,508 7,320
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,354 1,466
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,238 −605
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,238 −605
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 131,377 1,592
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,924 0
Kopā pasīvi 1,500,818 27,857
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem