Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 december 2007

2 januari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 december 2007 motsvarade minskningen på 40 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 7 miljarder EUR till 157,2 miljarder EUR både på grund av kund- och portföljtransaktioner och Eurosystemets likvidiserande USD-operationer i samband med det tillfälliga reciproka valutaarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 96,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 678,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,2 miljarder EUR till 36,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,4 miljarder EUR till 483,8 miljarder EUR. Fredagen den 28 december 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 20 miljarder EUR. Torsdagen den 27 december 2007 förföll en likviditetsdränerande finjusterande operation på 141,6 miljarder EUR, vilken genomförts som inlåning med fast löptid, och ersattes med en ny på 150 miljarder EUR fredagen den 28 december 2007.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1,9 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9 miljarder EUR till 223,2 miljarder EUR.

Första konsoliderade balansräkningen för Eurosystemet för 2008 som även omfattar Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta

Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta anslöt sig till Eurosystemet den 1 januari 2008. ECB kommer därför att offentliggöra en första konsoliderad balansräkning för Eurosystemet per den 1 januari 2008 tillsammans med nästa konsoliderade veckobalansräkning den 9 januari 2008.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 184.494 −40
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 138.005 418
2.1 Fordringar på IMF 9.250 12
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.755 406
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 43.167 7.447
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.635 55
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.635 55
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 637.107 19.973
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 368.607 19.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.476 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 22 −26
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.752 −44
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 96.151 −1.085
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.091 −6
9 Övriga tillgångar 327.416 1.139
Summa tillgångar 1.500.818 27.857
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 678.563 2.682
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 376.510 20.515
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 223.155 8.970
2.2 Inlåningsfacilitet 1.896 1.660
2.3 Inlåning med fast löptid 149.999 8.434
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.460 1.451
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 127 −15
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 44.759 −5.098
5.1 Offentliga sektorn 36.936 −5.186
5.2 Övriga skulder 7.823 88
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 45.508 7.320
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.354 1.466
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.238 −605
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.238 −605
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 131.377 1.592
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.924 0
Summa skulder 1.500.818 27.857
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media