Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. decembra 2007

2. januar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. decembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 40 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 7 milijard EUR na 157,2 milijarde EUR, k čemur so prispevale transakcije s strankami in portfeljske transakcije kot tudi operacije povečevanja likvidnosti v USD, ki jih izvaja Eurosistem v zvezi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 96,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,7 milijarde EUR na 678,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,2 milijarde EUR na 36,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,4 milijarde EUR na 483,8 milijarde EUR. V petek, 28. decembra 2007 je bila poravnana operacija glavnega refinanciranja v višini 20 milijard EUR. V četrtek, 27. decembra 2007, je zapadla operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v višini 141,6 milijarde EUR v obliki zbiranja vezanih vlog, v petek, 28. decembra 2007 pa je bila poravnana nova v višini 150 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 1,9 milijarde EUR (v primerjavi s 0,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 9 milijard EUR na 223,2 milijarde EUR.

Otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema za leto 2008, ki vključuje centralni banki Cipra in Malte

Centralni banki Cipra in Malte sta se Eurosistemu pridružili 1. januarja 2008. ECB bo konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2008 zato objavila skupaj z naslednjim konsolidiranim tedenskim računovodskim izkazom 9. januarja 2008.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 184.494 −40
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 138.005 418
2.1 Terjatve do MDS 9.250 12
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.755 406
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 43.167 7.447
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.635 55
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.635 55
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 637.107 19.973
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 368.607 19.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.476 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 22 −26
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.752 −44
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 96.151 −1.085
8 Dolg širše države v EUR 37.091 −6
9 Druga sredstva 327.416 1.139
Skupaj sredstva 1.500.818 27.857
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 678.563 2.682
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 376.510 20.515
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 223.155 8.970
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.896 1.660
2.3 Vezane vloge 149.999 8.434
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.460 1.451
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 127 −15
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 44.759 −5.098
5.1 Širša država 36.936 −5.186
5.2 Druge obveznosti 7.823 88
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 45.508 7.320
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.354 1.466
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.238 −605
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.238 −605
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 131.377 1.592
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.924 0
Skupaj obveznosti 1.500.818 27.857
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije