Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 28ης Δεκεμβρίου 2007

2 Ιανουαρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 28 Δεκεμβρίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 40 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 157,2 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω τόσο των συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου όσο και των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ που πραγματοποίησε το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας αμοιβαίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 96,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 678,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 36,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 483,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007 διακανονίστηκε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2007 έληξε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας μέσω της αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας ύψους 141,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007 διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 223,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος για το 2008, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και η Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta εντάχθηκαν στο Ευρωσύστημα την 1η Ιανουαρίου 2008. Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008 μαζί με την προσεχή ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση της 9ης Ιανουαρίου 2008.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 184.494 −40
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 138.005 418
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.250 12
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 128.755 406
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 43.167 7.447
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 13.635 55
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.635 55
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 637.107 19.973
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 368.607 19.999
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 268.476 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 22 −26
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 23.752 −44
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 96.151 −1.085
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.091 −6
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 327.416 1.139
Σύνολο ενεργητικού 1.500.818 27.857
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 678.563 2.682
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 376.510 20.515
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 223.155 8.970
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.896 1.660
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 149.999 8.434
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.460 1.451
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 127 −15
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 44.759 −5.098
5.1 Γενική κυβέρνηση 36.936 −5.186
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.823 88
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 45.508 7.320
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.354 1.466
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.238 −605
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.238 −605
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.398 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 131.377 1.592
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 131.060 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.924 0
Σύνολο παθητικού 1.500.818 27.857
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου