Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 grudnia 2007 r.

2 stycznia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 28 grudnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 40 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 7 mld euro do poziomu 157,2 mld euro w wyniku zarówno transakcji klientów oraz transakcji portfelowych, jak i operacji zapewniających płynność USD przeprowadzonych przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 1,1 mld euro do poziomu 96,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,7 mld euro do poziomu 678,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,2 mld euro do poziomu 36,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,4 mld euro do poziomu 483,8 mld euro. W piątek, 28 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie podstawowej operacji refinansującej w wysokości 20 mld euro. W czwartek, 27 grudnia 2007 r., przypadł termin zapadalności absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 141,6 mld euro, a w piątek, 28 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 150 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1,9 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 9 mld euro do poziomu 223,2 mld euro.

Bilans otwarcia Eurosystemu na 2008 r., uwzględniający Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta

1 stycznia 2008 r. do Eurosystemu przystąpiły Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta. W związku z tym EBC opublikuje bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r. wraz z następnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w dniu 9 stycznia 2008 r.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 184.494 −40
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 138.005 418
2.1 Należności od MFW 9.250 12
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.755 406
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 43.167 7.447
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 13.635 55
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.635 55
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 637.107 19.973
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 368.607 19.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.476 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 22 −26
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 23.752 −44
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 96.151 −1.085
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.091 −6
9 Pozostałe aktywa 327.416 1.139
Aktywa razem 1.500.818 27.857
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 678.563 2.682
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 376.510 20.515
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 223.155 8.970
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.896 1.660
2.3 Depozyty terminowe 149.999 8.434
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.460 1.451
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 127 −15
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 44.759 −5.098
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 36.936 −5.186
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.823 88
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 45.508 7.320
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.354 1.466
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.238 −605
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.238 −605
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 131.377 1.592
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.924 0
Pasywa razem 1.500.818 27.857
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami