Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. decembru 2007

2. januára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. decembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 40 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 7 mld. EUR na 157,2 mld. EUR v dôsledku klientských i portfóliových transakcií a refinančných operácií Eurosystému v USD v súvislosti s dočasnou recipročnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 1,1 mld. EUR na 96,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,7 mld. EUR na 678,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,2 mld. EUR na 36,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšili o 8,4 mld. EUR na 483,8 mld. EUR. V piatok 28. decembra 2007 bol uzavretý hlavný refinančný obchod vo výške 20 mld. EUR. Vo štvrtok 27. decembra 2007 bola splatná sterilizačná dolaďovacia operácia v objeme 141,6 mld. EUR uskutočnená prostredníctvom príjmu termínovaných vkladov a v piatok 28. decembra 2007 sa uzavrela ďalšia v hodnote 150 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 1,9 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 9 mld. EUR na 223,2 mld. EUR.

Počiatočný finačný výkaz Eurosystému za rok 2008 vrátane Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta

Dňa 1. januára 2008 sa Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta stali členmi Eurosystému. ECB preto zverejní konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2008 spolu s nasledujúcim týždenným konsolidovaným finančným výkazom dňa 9. januára 2008.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 184 494 −40
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 138 005 418
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 250 12
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 755 406
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 43 167 7 447
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 635 55
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 635 55
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 637 107 19 973
5.1 Hlavné refinančné obchody 368 607 19 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 476 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 22 −26
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 752 −44
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 96 151 −1 085
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 091 −6
9 Ostatné aktíva 327 416 1 139
Úhrn aktív 1 500 818 27 857
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 678 563 2 682
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 376 510 20 515
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 223 155 8 970
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 896 1 660
2.3 Termínované vklady 149 999 8 434
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 460 1 451
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 −15
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 44 759 −5 098
5.1 Verejná správa 36 936 −5 186
5.2 Ostatné záväzky 7 823 88
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 45 508 7 320
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 354 1 466
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 238 −605
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 238 −605
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 131 377 1 592
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 924 0
Úhrn pasív 1 500 818 27 857
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá