Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 juli 2007

31 juli 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 27 juli 2007 motsvarade minskningen på 195 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av tre nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 144,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 94,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 639 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,4 miljarder EUR till 63,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 12,3 miljarder EUR till 464,1 miljarder EUR. Onsdagen den 25 juli 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 301,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 315,5 miljarder EUR. Torsdagen den 26 juli 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1,6 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,1 miljarder EUR till 195,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 172.141 −195
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.246 −323
2.1 Fordringar på IMF 9.733 −18
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.513 −305
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.268 742
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.207 −85
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.207 −85
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 465.667 13.848
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 315.501 14.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.003 1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 155 −163
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 8 8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.018 42
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 94.246 933
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.148 −1
9 Övriga tillgångar 245.643 1.204
Summa tillgångar 1.212.584 16.165
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 638.962 732
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 196.804 6.606
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 195.209 5.090
2.2 Inlåningsfacilitet 1.595 1.516
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 216 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 71.036 7.264
5.1 Offentliga sektorn 63.579 7.443
5.2 Övriga skulder 7.457 −179
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.698 −128
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 323 167
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.299 327
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.299 327
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.517 0
10 Övriga skulder 78.406 1.199
11 Värderegleringskonton 117.010 0
12 Eget kapital 68.313 0
Summa skulder 1.212.584 16.165
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media