SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. juli 2007

31. juli 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. juli 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 195 mio. euro. Faldet afspejlede tre centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 144,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,9 mia. euro til 94,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,7 mia. euro til 639 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,4 mia. euro til 63,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 12,3 mia. euro til 464,1 mia. euro. Onsdag den 25. juli 2007 udløb en primær markedsoperation på 301,5 mia. euro, og en ny på 315,5 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 26. juli 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1,6 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,1 mia. euro til 195,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 172.141 −195
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.246 −323
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.733 −18
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.513 −305
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.268 742
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.207 −85
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.207 −85
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 465.667 13.848
5.1 Primære markedsoperationer 315.501 14.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.003 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 155 −163
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 8 8
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.018 42
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 94.246 933
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.148 −1
9 Andre aktiver 245.643 1.204
Aktiver i alt 1.212.584 16.165
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 638.962 732
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 196.804 6.606
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 195.209 5.090
2.2 Indlånsfacilitet 1.595 1.516
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 216 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 71.036 7.264
5.1 Offentlig forvaltning og service 63.579 7.443
5.2 Andre forpligtelser 7.457 −179
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.698 −128
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 323 167
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.299 327
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.299 327
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.517 0
10 Andre forpligtelser 78.406 1.199
11 Revalueringskonti 117.010 0
12 Kapital og reserver 68.313 0
Passiver i alt 1.212.584 16.165
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt