Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 27. jūlijā

2007. gada 31. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 27. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 195 milj. euro, trim Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 144.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 94.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 639 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.4 mljrd. euro (līdz 63.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 12.3 mljrd. euro (līdz 464.1 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 25. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 301.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 315.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 26. jūlijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.1 mljrd. euro (līdz 195.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 172,141 −195
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,246 −323
2.1 SVF debitoru parādi 9,733 −18
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,513 −305
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,268 742
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,207 −85
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,207 −85
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 465,667 13,848
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 315,501 14,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,003 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 155 −163
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 8 8
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,018 42
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 94,246 933
8 Valdības parāds euro 37,148 −1
9 Pārējie aktīvi 245,643 1,204
Kopā aktīvi 1,212,584 16,165
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 638,962 732
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 196,804 6,606
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 195,209 5,090
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,595 1,516
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 216 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 71,036 7,264
5.1 Saistības pret valdību 63,579 7,443
5.2 Pārējās saistības 7,457 −179
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,698 −128
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 323 167
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,299 327
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,299 327
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,517 0
10 Pārējās saistības 78,406 1,199
11 Pārvērtēšanas konti 117,010 0
12 Kapitāls un rezerves 68,313 0
Kopā pasīvi 1,212,584 16,165
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem