Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 lipca 2007 r.

31 lipca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 27 lipca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 195 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez trzy banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 144,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 94,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,7 mld euro do poziomu 639 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,4 mld euro do poziomu 63,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 12,3 mld euro do poziomu 464,1 mld euro. W środę, 25 lipca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 301,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 315,5 mld euro. W czwartek, 26 lipca 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1,6 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,1 mld euro do poziomu 195,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 172.141 −195
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.246 −323
2.1 Należności od MFW 9.733 −18
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.513 −305
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.268 742
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.207 −85
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.207 −85
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 465.667 13.848
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 315.501 14.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.003 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 155 −163
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.018 42
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 94.246 933
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.148 −1
9 Pozostałe aktywa 245.643 1.204
Aktywa razem 1.212.584 16.165
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 638.962 732
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 196.804 6.606
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 195.209 5.090
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.595 1.516
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 216 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 71.036 7.264
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 63.579 7.443
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.457 −179
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.698 −128
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 323 167
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.299 327
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.299 327
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.517 0
10 Pozostałe zobowiązania 78.406 1.199
11 Różnice z aktualizacji wyceny 117.010 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.313 0
Pasywa razem 1.212.584 16.165
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami