Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 juli 2007

31 juli 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 27 juli 2007 was de daling van EUR 195 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door drie centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 144,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 94,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,7 miljard naar EUR 639 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,4 miljard naar EUR 63,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 12,3 miljard naar EUR 464,1 miljard. Op woensdag 25 juli 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 301,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 315,5 miljard verrekend. Op donderdag 26 juli 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 1,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,1 miljard naar EUR 195,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 172.141 −195
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.246 −323
2.1 Vorderingen op het IMF 9.733 −18
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.513 −305
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.268 742
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.207 −85
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.207 −85
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 465.667 13.848
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 315.501 14.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.003 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 155 −163
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 8 8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.018 42
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.246 933
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.148 −1
9 Overige activa 245.643 1.204
Totaal activa 1.212.584 16.165
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 638.962 732
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 196.804 6.606
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 195.209 5.090
2.2 Depositofaciliteit 1.595 1.516
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 216 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 71.036 7.264
5.1 Overheid 63.579 7.443
5.2 Overige verplichtingen 7.457 −179
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.698 −128
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 323 167
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.299 327
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.299 327
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.517 0
10 Overige passiva 78.406 1.199
11 Herwaarderingsrekeningen 117.010 0
12 Kapitaal en reserves 68.313 0
Totaal passiva 1.212.584 16.165
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media