Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 27. julija 2007

31. julij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. julija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 195 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki so jo izvedle tri centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 144,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 94,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,7 milijarde EUR na 639 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,4 milijarde EUR na 63,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 12,3 milijarde EUR na 464,1 milijarde EUR. V sredo, 25. julija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 301,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 315,5 milijarde EUR. V četrtek, 26. julija 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 1,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,1 milijarde EUR na 195,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.141 −195
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.246 −323
2.1 Terjatve do MDS 9.733 −18
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.513 −305
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.268 742
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.207 −85
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.207 −85
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 465.667 13.848
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 315.501 14.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.003 1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 155 −163
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 8 8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.018 42
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 94.246 933
8 Dolg širše države v EUR 37.148 −1
9 Druga sredstva 245.643 1.204
Skupaj sredstva 1.212.584 16.165
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 638.962 732
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 196.804 6.606
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 195.209 5.090
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 1.595 1.516
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 216 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 71.036 7.264
5.1 Širša država 63.579 7.443
5.2 Druge obveznosti 7.457 −179
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.698 −128
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 323 167
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.299 327
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.299 327
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 78.406 1.199
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.313 0
Skupaj obveznosti 1.212.584 16.165
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije