Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 27 юли 2007 г.

31 юли 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 195 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 27 юли 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от три централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,1 млрд. EUR до 144,4 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. EUR до 94,2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 0,7 млрд. EUR до 639 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 7,4 млрд. EUR до 63,6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 12,3 млрд. EUR до 464,1 млрд. EUR. На 25 юли 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 301,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 315,5 млрд. EUR. На 26 юли 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при 0,3 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 1,6 млрд. EUR (при 0,1 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 5,1 млрд. EUR до 195,2 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 172 141 −195
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 246 −323
2.1 Вземания от МВФ 9 733 −18
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 513 −305
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 268 742
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 16 207 −85
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 207 −85
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 465 667 13 848
5.1 Основни операции по рефинансиране 315 501 14 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 003 1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 155 −163
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 8 8
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 018 42
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 94 246 933
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 148 −1
9 Други активи 245 643 1 204
Общо активи 1 212 584 16 165
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 638 962 732
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 196 804 6 606
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 195 209 5 090
2.2 Депозитно улеснение 1 595 1 516
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 216 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 71 036 7 264
5.1 Сектор „Държавно управление“ 63 579 7 443
5.2 Други задължения 7 457 −179
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 698 −128
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 323 167
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 299 327
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 299 327
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 517 0
10 Други задължения 78 406 1 199
11 Сметки за преоценка 117 010 0
12 Капитал и резерви 68 313 0
Общо пасиви 1 212 584 16 165
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите