Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. júlu 2007

31. júla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. júla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 195 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili tri centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 144,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 94,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 0,7 mld. EUR na 639 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 7,4 mld. EUR na 63,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 12,3 mld. EUR na 464,1 mld. EUR. V stredu 25. júla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 301,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 315,5 mld. EUR. Vo štvrtok 26. júla 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 1,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 5,1 mld. EUR na 195,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 141 −195
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 246 −323
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 733 −18
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 513 −305
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 268 742
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 207 −85
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 207 −85
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 465 667 13 848
5.1 Hlavné refinančné obchody 315 501 14 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 003 1
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 155 −163
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 8 8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 018 42
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 94 246 933
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 148 −1
9 Ostatné aktíva 245 643 1 204
Úhrn aktív 1 212 584 16 165
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 638 962 732
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 196 804 6 606
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 195 209 5 090
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 1 595 1 516
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 216 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 71 036 7 264
5.1 Verejná správa 63 579 7 443
5.2 Ostatné záväzky 7 457 −179
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 698 −128
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 323 167
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 299 327
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 299 327
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 78 406 1 199
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 313 0
Úhrn pasív 1 212 584 16 165
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá