Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 27ης Ιουλίου 2007

31 Ιουλίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 27 Ιουλίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 195 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε πωλήσεις χρυσού από τρεις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 144,4 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 94,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 639 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 63,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 464,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 301,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 315,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2007 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,3 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα) και η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 195,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 172.141 −195
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 143.246 −323
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.733 −18
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 133.513 −305
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 24.268 742
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 16.207 −85
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.207 −85
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 465.667 13.848
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 315.501 14.002
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 150.003 1
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 155 −163
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 8 8
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 14.018 42
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 94.246 933
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.148 −1
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 245.643 1.204
Σύνολο ενεργητικού 1.212.584 16.165
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 638.962 732
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 196.804 6.606
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 195.209 5.090
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.595 1.516
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 216 −2
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 71.036 7.264
5.1 Γενική κυβέρνηση 63.579 7.443
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.457 −179
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.698 −128
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 323 167
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.299 327
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 17.299 327
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.517 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 78.406 1.199
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 117.010 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.313 0
Σύνολο παθητικού 1.212.584 16.165
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου