European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява дисконтирането на обезпечения?

3 ноември 2016 г.

На финансовите пазари дисконтирането означава намаляване на стойността на даден актив. То се изразява в проценти. Ако даден актив, например наличностите от определени държавни облигации, е със стойност от 1 млн. евро, но е бил дисконтиран с 20%, това означава, че той се третира като актив със стойност от само 0,8 млн. евро.

Кога се използва дисконтирането на обезпечения?

Пример за приложението му е, когато централните банки отпускат заеми на търговски банки. В замяна на заема, като вид застраховка, централната банка изисква предоставянето на обезпечение (научете повече за обезпеченията). Тя обаче прилага дисконтиране, т.е. намаление на стойността на съответното обезпечение. Ако се върнем към примера по-горе, актив на стойност 1 млн. евро по справедлива пазарна цена, дисконтиран с 20%, би бил достатъчен за получаване на заем от само 0,8 млн. евро.

Защо се използва дисконтирането на обезпечения?

Централните банки трябва да бъдат сигурни, че отпуснатите от тях пари в заем ще им бъдат изплатени. Разбира се, първата защитна линия е договорът за погасяване на заема, сключен със заемополучателя. Ако обаче той не го изплати, централната банка ще продаде обезпечението. Ето защо тя трябва да бъде сигурна, че ще е в състояние да го продаде на цена, покриваща размера на заема. Стойността на активите обаче може да варира, а централните банки може да се нуждаят от известно време, за продадат определени активи. Ето защо дисконтирането на обезпечения изпълнява ролята на един вид „предпазен буфер“ срещу загуба на стойността на обезпечението и времето, необходимо за неговата продажба.

За илюстрация нека си представим къща, която струва 1 млн. евро. Стойността ѝ в момента може да е 1 млн. евро, но няма никаква гаранция, че когато дойде време за продажба, наистина ще можем да получим за нея тази сума. Възможно е междувременно да я е повредила буря, или районът, в който се намира, вече да не е толкова атрактивен за купувачите. Евросистемата, която се състои от ЕЦБ и 19-те централни банки от еврозоната, не приема като обезпечение недвижими имоти, но логиката е същата за активите, които приема, като например висококачествени облигации и други краткосрочни ценни книжа. Тяхната стойност също може да спадне, по ред причини. Ето защо активи с текуща пазарна стойност от 1 млн. евро не са достатъчно обезпечение за получаване на заем в същия размер.

От какво се определя размерът на дисконтирането?

Заемодателят определя размера на буфера, който ще бъде достатъчен да покрие риска да не може да продаде актива по текущата му пазарна стойност. Това ще зависи от изброените по-горе фактори, включително колко рисков е съответният вид актив, т.е. колко променлива е неговата цена, и каква е степента на неговата „ликвидност“, т.е. колко лесно може да бъде продаден, без да загуби от стойността си. Ако се върнем към нашия пример, на едно старо имение (което не е обект на особено голямо търсене), разположено в район, известен с гръмотевичните си бури (които го излагат на риск от щети), би било наложено по-голямо дисконтиране в сравнение с чисто нов тристаен апартамент в центъра на града. Съответно, в контекста на централните банки, държавните облигации се приемат за относително сигурни ликвидни инвестиции и получават по-малко дисконтиране в сравнение с банковите кредити, които също могат да бъдат използвани като обезпечение и са по-слабо ликвидни.

Какви видове дисконтиране прилага Евросистемата?

Евросистемата внимателно преценява видовете дисконтиране, които прилага по отношение на приеманите от нея обезпечения. Тя трябва винаги да се увери, че размерът на дисконтирането е достатъчен и пропорционален, за да сведе до минимум риска от загуби.

Когато Евросистемата приема обезпечения, тя не отдава предпочитание на определен вид активи, стига те да изпълняват изискванията ѝ. Например, като обезпечение при заем от 1 млн. евро заемополучателят може да предостави банкови кредити в размер на 1,7 млн. евро с дисконтиране от 40%, или 1,06 млн. евро под формата на държавни облигации с дисконтиране от 5%, като обезпечението и в двата случая е на стойност малко над 1 млн. евро. Главното е след съответното дисконтиране стойността на обезпечението да бъде равна на или да надвишава общия размер на кредита, без значение дали заемополучателят предоставя по-голямо количество активи с по-високо дисконтиране или по-малко количество активи с по-ниско дисконтиране.

Евросистемата е установила строга процедура за управление на риска и дисконтирането е само една от мерките, които тя предприема за предотвратяване на прекомерен риск.

ЕЦБ публикува списък на категориите за дисконтиране, прилагани от нея към обезпеченията, който редовно се актуализира.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация