European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir novērtējuma diskonti?

03.11.2016.

Finanšu tirgos par novērtējuma diskontu dēvē aktīva vērtības samazinājumu. To izsaka procentos. Tātad, ja aktīva – piemēram, valdības obligāciju turējuma – vērtība ir 1 milj. euro, bet tam piemērots 20% diskonts, tā vērtība ir pielīdzināta 0.8 milj. euro.

Kad izmanto diskontus?

Kā novērtējuma diskontu izmantošanas piemēru var minēt centrālo banku aizdevumus komercbankām Apmaiņā pret aizdevumu centrālā banka drošībai prasa nodrošinājumu (uzziniet vairāk par nodrošinājumu). Taču šā nodrošinājuma vērtībai tā piemēros novērtējuma diskontu, t.i. samazinājumu. Izmantojot iepriekš minēto piemēru, aktīvs, kura patiesā tirgus vērtība ir 1 milj. euro, piemērojot 20% diskontu, ir pietiekams, lai saņemtu aizdevumu tikai 0.8 milj. euro apmērā.

Kāpēc izmanto diskontus?

Centrālajām bankām jābūt drošām, ka aizdevums tiks atmaksāts. Protams, pirmais aizsardzības līdzeklis ir vienošanās ar aizņēmēju par atmaksu. Taču, ja aizņēmējs neatmaksā aizņēmumu, centrālā banka pārdod nodrošinājumu. Tāpēc tai jābūt drošai, ka tā spēs pārdot nodrošinājumu par cenu, kas sedz aizņēmuma summu. Tomēr aktīvu vērtība var mainīties, un centrālajām bankām var būt nepieciešams laiks, lai pārdotu atsevišķus aktīvus. Novērtējuma diskonts tādējādi sniedz zināmu drošību pret vērtības samazināšanos, kā arī gadījumiem, kad nodrošinājuma pārdošana ieilgst.

Lai to ilustrētu, iedomāsimies māju, kuras vērtība ir 1 milj. euro. Šobrīd tās cena var būt šāda, taču nav garantijas, ka pārdošanas brīdī par to būs iespējams saņemt 1 milj. euro. Varbūt mājai būs nodarīti bojājumi vētrā, vai tās atrašanās vieta būs kļuvusi mazāk pievilcīga. Eurosistēma, ko veido ECB un 19 euro zonas centrālās bankas, kā nodrošinājumu nepieņem nekustamo īpašumu, bet tā vadās pēc līdzīgiem principiem attiecībā uz aktīviem, kurus tā pieņem, piemēram, augstas kvalitātes obligācijām un citiem īstermiņa vērtspapīriem. Arī to vērtība dažādu iemeslu dēļ var samazināties. Tāpēc aktīvi ar pašreizējo tirgus vērtību 1 milj. euro nav pietiekami, lai saņemtu aizdevumu par tādu pašu summu.

Kas nosaka diskonta apmēru?

Aizdevējam jāizvērtē, cik liela rezerve nepieciešama, lai segtu risku, ka aktīvu nebūs iespējams pārdot par tā pašreizējo cenu. Tas atkarīgs no iepriekš minētajiem faktoriem, t.sk. šā aktīvu veida riska pakāpes, t.i., no tā, kāds ir tā cenas svārstīgums un cik tas ir likvīds – proti, cik viegli to iespējams ātri pārdot, nezaudējot vērtību. Atgriežoties pie mūsu piemēra, vecai muižas ēkai (pēc kuras ir mazs pieprasījums) teritorijā, kuru bieži piemeklē vētras (pakļaujot to bojājumu riskam), tiktu piemērots lielāks novērtējuma diskonts nekā pavisam jaunam divistabu dzīvoklim pilsētas centrā. Līdzīgā veidā centrālās bankas kontekstā valdības obligācijas parasti ir salīdzinoši droši, likvīdi ieguldījumi, kam piemēro mazāku novērtējuma diskontu nekā bankas aizdevumiem, kurus arī var izmantot par nodrošinājumu un kuri mēdz būt mazāk likvīdi.

Kādus novērtējuma diskontus piemēro Eurosistēma?

Eurosistēma rūpīgi apsver, kādi novērtējuma diskonti tiks piemēroti nodrošinājumam, kuru tā pieņem. Tā vienmēr nodrošina pietiekamu un samērīgu diskontu, lai samazinātu zaudējumu risku.

Pieņemot nodrošinājumu, Eurosistēma nedod priekšroku kādam atsevišķam aktīvu veidam, ja vien tas atbilst prasībām. Kā nodrošinājumu 1 milj. euro aizdevumam aizņēmējs var sniegt, piemēram, bankas kredītu 1.7 miljonu euro apmērā ar 40% diskontu vai valdības obligācijas 1.06 miljonu euro apmērā ar 5% diskontu, jo abos gadījumos nodrošinājuma vērtība nedaudz pārsniedz 1 milj. euro. Svarīgi, lai kopējā nodrošinājuma vērtība, ņemot vērā novērtējuma diskontus, būtu vienāda ar (vai lielāka par) kopējo aizdevuma summu, neatkarīgi no tā, vai aizņēmējs sniedz lielāku aktīvu apjomu, kam piemērots lielāks diskonts, vai mazāku aktīvu apjomu, kam piemērots mazāks diskonts.

Eurosistēma piemēro stingru riska pārvaldības procesu, un novērtējuma diskontu izmantošana it tikai viens no pasākumiem, kurus tā īsteno, lai netiktu pakļauta pārmērīgam riskam.

ECB publicē nodrošinājumam piemēroto diskontu sarakstu, kas tiek regulāri pārskatīts.

SK. ARĪ

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām