European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er haircuts?

3. november 2016

Når man på de finansielle markeder taler om "haircuts", mener man, at et aktivs værdi nedskrives med en vis procentdel. Lad os tage et eksempel. Hvis et aktiv – fx beholdninger af en særlig statsobligation – er 1 mio. euro værd, men pålægges et haircut på 20 pct., betyder det, at aktivet behandles, som om det kun er 0,8 mio. euro værd.

Hvornår anvendes haircuts?

Haircuts anvendes fx i forbindelse med centralbankers udlån til forretningsbanker. For at yde et lån vil centralbanken, som en form for forsikring, bede om sikkerhed (læs mere om sikkerhed) og i denne sammenhæng anvende et haircut, dvs. reducere værdien af den stillede sikkerhed. Bruges samme eksempel som ovenfor, vil et aktiv til en markedsværdi af 1 mio. euro, som pålægges et haircut på 20 pct., kun række til at opnå et lån på 0,8 mio. euro.

Hvorfor er det nødvendigt at anvende haircuts?

Centralbanker bliver nødt til at sikre sig, at de penge, de låner ud, bliver betalt tilbage. I første omgang er det selvfølgelig aftalen med låntager om tilbagebetaling, der skal sikre dette, men kan låntager ikke betale lånet tilbage, kan centralbanken sælge den stillede sikkerhed. Centralbanken bliver derfor nødt til at være sikker på, at den kan sælges til en pris, der dækker lånebeløbet. Aktivers værdi kan imidlertid gå både op og ned, og det kan måske tage et stykke tid at sælge visse aktiver. Derfor er et haircut en slags sikkerhedsbuffer mod værditab og den tid, det kan tage at sælge den stillede sikkerhed.

For at illustrere dette kan vi fx tage et hus, der er 1 mio. euro værd. Huset er måske 1 mio. euro værd i dag, men der er ingen garanti for, at det rent faktisk bliver muligt at få 1 mio. euro for det den dag, det skal sælges. Måske er huset blevet beskadiget i en storm, eller området, hvor det ligger, er ikke længere så eftertragtet. Eurosystemet, der består af ECB og de 19 centralbanker i euroområdet, accepterer ikke ejendomme som sikkerhed, men ræsonnementet er det samme for de aktiver, som Eurosystemet accepterer, fx obligationer af høj kvalitet og andre kortfristede værdipapirer. Deres værdi kan også falde, og det kan der være flere grunde til. Derfor er det ikke muligt at få et lån på 1 mio. euro ved at stille aktiver til en markedsværdi af 1 mio. euro som sikkerhed.

Hvordan fastsættes størrelsen på et haircut?

Långiver er nødt til at beregne, hvor stor sikkerhedsbufferen skal være for at kunne dække risikoen for, at et aktiv ikke kan sælges til dets aktuelle værdi. Bufferen vil afhænge af ovennævnte faktorer, herunder hvor risikabel den pågældende type aktiver er, dvs. om der kan forventes store udsving i prisen, eller om aktiverne er "likvide", dvs. om det er let at sælge dem hurtigt uden tab. Altså bør et haircut i værdien af en gammel herregård på landet (som der kun er lille efterspørgsel efter) i et område med mange uvejr (højere skadesrisiko) være større end et haircut i værdien af en helt ny toværelsers lejlighed i byen. I centralbanksammenhæng vil haircuts i værdien af statsobligationer, der anses som relativt sikre, likvide aktiver, derfor være mindre end haircuts på banklån, der også kan anvendes som sikkerhed, men som normalt er mindre likvide.

Hvilke haircuts anvendes af Eurosystemet?

Eurosystemet vurderer meget nøje, hvilke haircuts der skal pålægges de forskellige belånbare aktiver. For at minimere risikoen for tab sikrer Eurosystemet sig altid, at et haircut er tilstrækkeligt stort, og at det er proportionalt.

Når Eurosystemet accepterer sikkerhed, begunstiger det ikke en særlig type aktiver, så længe aktiverne opfylder kravene. I forbindelse med et lån på 1 mio. euro kan låntager stille fx 1,7 mio. euro i banklån med et 40 pct. haircut eller 1,06 mio. euro i statsobligationer med et 5 pct. haircut som sikkerhed. Belåningsværdien er for begge former for sikkerhed lige over 1 mio. euro. Det afgørende er, at den samlede værdi af den stillede sikkerhed – efter fradrag af haircuts – svarer til (eller overstiger) det samlede lånebeløb. Det spiller ingen rolle, om låntager stiller aktiver til et større beløb med større haircuts eller aktiver til et mindre beløb med mindre haircuts som sikkerhed.

Eurosystemet har indført en streng risikostyringsprocedure, og haircuts er blot en af flere foranstaltninger, som Eurosystemet anvender for at sikre sig mod unødig risiko.

ECB offentliggør en liste over de haircuts, der anvendes i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Listen opdateres jævnligt.

SE OGSÅ

Relaterede emner