European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är värderingsavdrag?

3 november 2016

När man på finansmarknaden talar om ”värderingsavdrag” menar man att värdet på en tillgång skrivs ned med en viss procentandel. Om värdet på t.ex. en statsobligation är 1 miljon euro och den belastas med ett värderingsavdrag på 20 procent innebär det att den behandlas som om den bara vore värd 0,8 miljoner euro.

När används värderingsavdrag?

Centralbankers utlåning till affärsbanker är ett exempel på när värderingsavdrag används. Som en slags försäkring för lånet begär centralbanken in säkerheter (läs mer om säkerheter). Centralbanken kommer dock att göra ett värderingsavdrag på denna säkerhet. Med ovanstående exempel innebär det att en tillgång med ett marknadsvärde på 1 miljon euro bara räcker för att få ett lån på 0,8 miljoner euro.

Varför används värderingsavdrag?

Centralbanker måste försäkra sig om att pengarna de lånar ut betalas tillbaks. Naturligtvis gäller i första hand det avtal om återbetalning som träffats med låntagaren. Men om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kommer centralbanken att sälja säkerheterna. Följaktligen måste centralbanken se till att den kan sälja dessa säkerheter till ett pris som täcker lånesumman. Dock är det så att värdet på tillgångar kan gå både upp och ner och det kan uppstå situationer när centralbanken behöver sälja vissa tillgångar. På så vis utgör värderingsavdrag ett slags säkerhetsbuffert mot förluster i värde och den tid det tar att sälja säkerheterna.

För att illustrera detta kan vi ta ett hus som är värt en miljon euro. Huset kan vara värt 1 miljon euro idag men det finns ingen garanti för att så är fallet när det är dags att sälja det. Det kanske inte är möjligt att sälja det för 1 miljon euro. Kanske har huset skadats av en storm eller är det område där huset ligger inte längre så efterfrågat. Eurosystemet, som består av ECB och de 19 centralbankerna i euroområdet, accepterar inte fastigheter som säkerhet men samma resonemang gäller för andra tillgångar som är godtagbara, t.ex. obligationer av hög kvalitet och andra kortfristiga värdepapper. Dessa kan också minska i värde av olika skäl. Följaktligen kan man inte få ett lån på en miljon euro med tillgångar värda en miljon euro som säkerhet, alltså samma belopp.

Vad är det som avgör hur stort värderingsavdraget ska vara?

Långivaren måste bestämma hur stor säkerhetsbuffert som behövs för att täcka risken att eventuellt inte kunna sälja tillgången till dess aktuella värde. Detta kommer att bero på de faktorer som nämnts ovan, inklusive hur riskfylld denna typ av tillgång är, dvs. om priset är volatilt, om tillgången är ”likvid” och hur snabbt det går att sälja den utan förlust. Alltså skulle värderingsavdraget vara större för en gammal herrgård på landet (som inte lika många är intresserade av) i ett område som ofta drabbas av stormar (högre skaderisk) än för en ny 2-rumslägenhet i stan. I centralbankssammanhang gäller att statsobligationer i allmänhet är säkrare och mer likvida som tillgångar och att de följaktligen belastas med ett mindre värderingsavdrag än banklån, som också får användas som säkerheter men som tenderar att vara mindre likvida.

Vilka värderingsavdrag gör Eurosystemet?

Eurosystemet utvärderar noga vilka värderingsavdrag som ska användas på de olika säkerheter som accepteras. För att minska risken för förluster säkerställer Eurosystemet alltid att värderingsavdraget är tillräckligt stort och att det är proportionellt.

Eurosystemet ger inte företräde åt någon viss typ av tillgång förutsatt att kraven för tillgångarna uppfylls. Som säkerhet för ett lån på 1 miljon euro kan låntagaren t.ex. lämna 1,7 miljoner i banklån om värderingsavdraget är 40 procent eller 1,06 miljoner statsobligationer om värderingsavdraget är 5 procent. Resultatet blir att säkerheten anses ha ett värde på strax över 1 miljon euro. Avgörande är att det totala värdet på säkerheten, när värderingsavdraget har räknats av, är lika med, eller överstiger det totala lånebeloppet. Det spelar här ingen roll om låntagaren lämnar ett större belopp som säkerhet där värderingsavdraget är större eller ett lägre belopp som säkerhet där värderingsavdraget är mindre.

Eurosystemet har en strikt riskhanteringsprocess och värderingsavdrag är bara en av flera åtgärder som används för att säkerställa att inga onödiga risker tas.

ECB publicerar en lista över värderingsavdrag som används på säkerheter och denna lista uppdateras regelbundet.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll