Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо ЕЦБ предоставя консултации по европейско и национално законодателство?

Като се има предвид нашата роля и високата ни компетентност като централна банка за еврото, законодателите на ЕС или на национално равнище трябва да се консултират с нас, когато предлагат нови закони, които биха могли да засегнат нашите задачи.

Това е посочено в учредителните договори на ЕС, което означава, че подобни закони се приемат едва след консултация с ЕЦБ. В обичайния случай нашата позиция е представена под формата на становище на ЕЦБ, което се приема от Управителния съвет.

Какво представляват становищата на ЕЦБ?

Становищата на ЕЦБ са необвързващи. Те са част от нашата консултативна роля. Предоставяме ги, когато институции на ЕС или национални органи се обърнат към нас за консултация по ново законодателно предложение, което би могло да има отражение върху задачите ни.

Например, бихме издали становище, ако Европейският парламент или Съветът на ЕС разработват нов законодателен акт, който засяга нас и работата ни, например надзора над европейските банки или управлението и наблюдението над платежните системи.

Освен това можем да приемем становище и по собствена инициатива, ако считаме, че е възможно някой нов закон да окаже въздействие върху ролята ни.

Примери за становища на ЕЦБ

Приемали сме например становища по закони, които налагат ограничения върху използването на пари в брой за целите на изпирането на пари и укриването на данъци. В тях изразяваме позицията си дали тези закони биха засегнали статута на парите в брой като законно платежно средство.

Приемали сме и становища относно планове на държави членки на ЕС да въведат нови налози върху печалбите на банките, които биха могли да засегнат способността им да предоставят кредити на фирмите и гражданите.

ЕЦБ е приемала становища по широк спектър от теми, включително:

 • икономическото управление в европейския икономически и паричен съюз

 • капиталови изисквания и управление на кризи за банките
 • ограничения върху парите в брой
 • надзор върху платежните системи
 • клиринг на деривати чрез централни контрагенти
 • управление на националните централни банки
 • въпроси, свързани с Международния валутен фонд
 • кредитни регистри
 • преструктуриране на кредитните портфейли на банките
 • нови данъци върху печалбите на банките

Къде мога да открия становищата на ЕЦБ?

Прозрачността е важна за нас във всичко, което правим. Публикуваме нашите становища възможно най-скоро след приемането им в EUR-LEX, а понякога и в Официален вестник на Европейския съюз и/или на нашия уебсайт.

Становищата по предложения за законодателни актове на ЕС се превеждат на всички официални езици на ЕС, а становищата по национални законодателни предложения се публикуват на английски и на съответните национални езици.

Каква е правната рамка на ЕЦБ и какви други правни актове можем да приемаме?

Нашите цели и задачи са изложени в:

Договорът и Уставът ни предоставят регулаторни правомощия да приемаме различни видове правни актове в нашата област на компетентност, така че работата ни да бъде по-ефикасна. Те също така утвърждават независимостта ни като централна банка.

Освен становища можем да приемаме също и:

 • Регламенти
 • Решения
 • Препоръки

Тези правни актове се различават в редица важни отношения. Някои от тях са „обвързващи“, което означава, че в тях се определят правила, чието спазване е задължително. Други са „необвързващи“ и предоставят консултация или внасят яснота по даден въпрос. Освен това в някои актове се разглеждат много специфични въпроси, докато други са по-общи; някои се отнасят за отделни държави, а други – за еврозоната като цяло.