Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kodėl ECB teikia patarimus ES ir nacionalinės teisės aktų klausimais?

Esame už eurą atsakingas centrinis bankas, tad dėl šio mūsų vaidmens ir didelės patirties šioje srityje ES ar nacionalinės teisės aktų leidėjai privalo su mumis konsultuotis, kai rengia naujus įstatymus, galinčius turėti įtakos mūsų vaidmeniui.

Tai nustatyta ES steigiamosiose sutartyse – minėti teisės aktai gali būti priimami, tik jeigu dėl jų buvo konsultuotasi su ECB. Mūsų patarimai dėl teisės aktų paprastai pateikiami kaip Valdančiosios tarybos priimtos ECB nuomonės.

Kas yra ECB nuomonė?

ECB nuomonės yra neprivaloma priemonė, jos – dalis mūsų konsultacinio darbo. Nuomones teikiame, kai kuri nors ES arba nacionalinė institucija konsultuojasi su mumis dėl siūlomo naujo įstatymo, galinčio turėti įtakos mūsų uždaviniams.

Pavyzdžiui, nuomonę pateiktume, jei Europos Parlamentas arba ES Taryba rengtų naują teisės aktą, turintį įtakos mums ir mūsų darbui, kaip antai, Europos bankų priežiūrai arba mokėjimo sistemų valdymui bei priežiūrai.

Galėtume ir patys inicijuoti nuomonės parengimą, jei manytume, kad naujas teisės aktas gali turėti įtakos mūsų darbui.

ECB nuomonių pavyzdžiai

Kaip pavyzdį galima paminėti nuomones, kurias priėmėme dėl įstatymų, ribojančių grynųjų pinigų naudojimą pinigų plovimo ir mokesčių vengimo tikslais. Išdėstėme savo nuomonę apie tai, ar šie įstatymai darytų poveikį grynųjų pinigų, kaip teisėtos mokėjimo priemonės, statusui.

Taip pat esame išleidę nuomones dėl ES valstybių narių ketinimų įvesti naują bankų pelno mokestį, nes tai paveiktų bankų pajėgumą teikti paskolas įmonėms ir gyventojams.

ECB yra išleidęs nuomonių įvairiais klausimais, pavyzdžiui:

 • ekonomikos valdymas Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje;

 • bankams skirti kapitalo reikalavimai ir krizių valdymas;
 • gryniesiems pinigams taikomi apribojimai;
 • mokėjimo sistemų priežiūra;
 • išvestinių finansinių priemonių tarpuskaita per pagrindines sandorio šalis;
 • nacionalinių centrinių bankų vidaus valdymas;
 • su Tarptautiniu valiutos fondu susiję klausimai;
 • kreditų registrai;
 • bankų paskolų portfelių restruktūrizavimas;
 • nauji bankų pelno mokesčiai.

Kur galiu rasti ECB nuomones?

Mūsų darbe mums svarbu skaidrumas. Savo nuomones paskelbiame iškart, kai tik tai tampa įmanoma po jų paskelbimo portale EUR-LEX, o kartais ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir (arba) mūsų interneto svetainėje.

Nuomonės dėl siūlomų ES teisės aktų skelbiamos visomis oficialiosiomis ES kalbomis, o nuomonės dėl siūlomų naujų nacionalinės teisės aktų skelbiamos anglų kalba ir atitinkama (-omis) nacionaline (-ėmis) kalba (-omis).

Kokia yra ECB teisinė sistema ir kokius dar teisės aktus ECB gali priimti?

Mūsų tikslai ir uždaviniai išdėstyti:

Sutartimi ir Statutu mums suteikta reglamentavimo galia priimti įvairių rūšių teisės aktus savo kompetencijos srityje, kad mūsų darbas būtų veiksmingesnis. Be to, šie teisės aktai sustiprina mūsų, kaip centrinio banko, nepriklausomumą.

Be nuomonių, dar esame įgalioti priimti:

 • reglamentus,
 • sprendimus,
 • rekomendacijas.

Šie teisės aktai skiriasi įvairiais svarbiais aspektais. Vieni jų yra „privalomi“, ir tai reiškia, kad juose nustatytų taisyklių turi būti laikomasi. Kiti yra „neprivalomi“ – jų paskirtis yra teikti patarimą arba išaiškinti kokį nors konkretų klausimą. Be to, vienuose teisės aktuose nagrinėjami labai konkretūs, o kituose – bendresnio pobūdžio klausimai, vieni yra taikomi atskiroms šalims, o kiti – visai euro zonai.