Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi EKP neuvoo EU:n ja jäsenvaltioiden lainlaatijoita?

EKP:llä on euroalueen keskuspankkina monenlaista asiantuntemusta. Siksi EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäätäjien on pyydettävä EKP:n näkemys säädösehdotuksista, joilla voi olla vaikutusta sen tehtäviin.

EU:n perussopimusten mukaan tällaiset säädökset voidaan vahvistaa vasta, kun niistä on kuultu EKP:tä. EKP:n kuuleminen tarkoittaa yleensä sitä, että se antaa EKP:n neuvoston vahvistaman lausunnon.

Mikä on EKP:n lausunto?

Lausunnot kuuluvat EKP:n neuvonantotehtäviin. Ne eivät ole oikeudellisesti velvoittavia. EU:n toimielinten tai jäsenvaltioiden on kuitenkin pyydettävä EKP:ltä lausuntoa uusista säädösehdotuksista, jotka voivat vaikuttaa sen tehtäviin.

EKP antaa lausunnon esimerkiksi silloin, kun Euroopan parlamentti tai EU:n neuvosto laatii uutta lainsäädäntöä, joka vaikuttaa EU:n pankkien valvontaan tai maksujärjestelmien ylläpitoon ja yleisvalvontaan.

Lisäksi EKP voi antaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa lausunnon omasta aloitteestaan.

Esimerkkejä EKP:n lausunnoista

EKP on antanut lausuntoja monista eri aiheista, kuten säädöksistä, joilla rajoitetaan käteisrahan käyttöä rahanpesun ja veronkierron torjumiseksi. Tällöin EKP lausui näkemyksensä siitä, vaikuttavatko säädökset käteisrahan asemaan laillisena maksuvälineenä.

EKP:n lausunnoissa on käsitelty myös EU:n jäsenvaltioiden suunnitelmia määrätä pankit maksamaan voitoistaan uusia veroja, jotka voivat vaikuttaa pankkien mahdollisuuteen myöntää luottoja yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lisäksi lausuntoja on annettu esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • EU:n talouden ohjausjärjestelmä talous- ja rahaliitossa

 • pankkien pääomavaatimukset ja kriisinhallinta
 • käteisrahan käyttöä koskevat rajoitukset
 • maksujärjestelmien yleisvalvonta
 • johdannaisten selvitys keskusvastapuolten välityksellä
 • kansallisten keskuspankkien hallinto- ja ohjausjärjestelmät
 • Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF) liittyvät asiat
 • luottotietorekisterit
 • pankkien lainasalkkujen uudelleenjärjestely
 • pankkien voittoja koskevat uudet verot

Mistä EKP:n lausunnot löytyvät?

Haluamme toimia mahdollisimman avoimesti, joten lausunnot julkaistaan heti niiden antamisen jälkeen EUR-Lex-sivustolla ja toisinaan myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja/tai omilla verkkosivuillamme.

EU:n säädösehdotuksista annetut lausunnot julkaistaan EU:n kaikilla virallisilla kielillä ja kansallisia säädösehdotuksia koskevat lausunnot englanniksi sekä kyseisen maan kielellä.

Mihin säädöksiin EKP:n toiminta perustuu ja mitä säädöksiä EKP voi itse antaa?

EKP:n tavoitteet ja tehtävät perustuvat seuraaviin asiakirjoihin:

Perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön nojalla EKP:llä on valtuus antaa erilaisia säädöksiä toimivaltaansa kuuluvilla osa-alueilla. Säädöksillä tehostetaan EKP:n toimintaa, ja ne myös vahvistavat EKP:n riippumattomuutta keskuspankkina.

EKP:n säädöksiä ovat lausuntojen lisäksi

 • asetukset
 • päätökset
 • suositukset

EKP:n säädökset eroavat toisistaan monilta osin. Asetukset ja päätökset ovat ”velvoittavia” eli niissä annettuja säännöksiä on noudatettava. Suositukset (ja lausunnot) eivät ole velvoittavia, vaan niillä annetaan neuvoja tai lisävalaistusta tietyssä asiassa. Säädökset voivat olla yleisluonteisia tai hyvinkin yksityiskohtaisia, ja ne koskevat joko yksittäisiä maita tai koko euroaluetta.