Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Cén fáth a dtugann an Banc Ceannais Eorpach comhairle maidir le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh agus reachtaíocht náisiúnta?

I bhfianaise an róil atá againn agus an saineolas mór atá againn mar bhanc ceannais an euro, ní mór do reachtóirí an Aontais nó do reachtóirí náisiúnta dul i gcomhairle linn nuair a bhíonn dlíthe nua á moladh acu a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar ár ról.

Tá sé sin leagtha amach i gConarthaí bunaidh an Aontais Eorpaigh, rud a chiallaíonn nach nglactar reachtaíocht den sórt sin go dtí go rachfar i gcomhairle leis an mBanc Ceannais Eorpach ina leith. De ghnáth, cuirtear ár gcomhairle i láthair i bhfoirm tuairime ón mBanc Ceannais Eorpach arna glacadh ag an gComhairle Rialaithe.

Cad is Tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach ann?

Tá tuairimí ón mBanc Ceannais Eorpach neamhcheangailteach agus is cuid iad dár ról comhairleach. Déanaimid iad a sheachadadh aon uair a théann institiúidí an Aontais nó údaráis náisiúnta i gcomhairle linn maidir le dlíthe nua atá beartaithe a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar ár gcúraimí.

Mar shampla, tabharfaimis tuairim dá mbeadh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle ag obair ar reachtaíocht nua a mbeadh tionchar aici orainn agus ar an obair a dhéanaimid, amhail maoirseacht a dhéanamh ar bhainc na hEorpa nó córais íocaíochta a oibriú agus a mhaoirsiú.

Is féidir linn tuairim a thionscnamh freisin má chreidimid go bhféadfadh dlí nua tionchar a imirt ar ár ról.

Samplaí de thuairimí ón mBanc Ceannais Eorpach

Mar shampla, ghlacamar tuairimí maidir le dlíthe lena bhforchuirtear teorainneacha ar úsáid airgid chun críocha sciúrtha airgid agus imghabhála cánach, áit a dtabharfaimid comhairle maidir le cé acu a chuirfeadh nó nach gcuirfeadh na dlíthe sin isteach ar stádas dlíthairgthe an airgid thirim.

Ghlacamar tuairimí freisin maidir le pleananna Bhallstáit an Aontais chun tobhaigh nua a fhorchur ar bhrabúis na mbanc a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar chumas na mbanc creidmheas a chur ar fáil do ghnólachtaí agus do dhaoine.

Ghlac an Banc Ceannais Eorpach Tuairimí maidir le raon leathan ábhar, lena n-áirítear:

 • rialachas eacnamaíoch in aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta na hEorpa

 • ceanglais chaipitil agus bainistiú géarchéime do bhainc
 • teorainneacha airgid
 • maoirseacht ar chórais íocaíochta
 • díorthaigh a imréiteach trí chontrapháirtithe lárnacha
 • rialachas na mbanc ceannais náisiúnta
 • ábhair a bhaineann leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
 • cláir chreidmheasa
 • athstruchtúrú phunanna iasachtaí na mbanc
 • cánacha nua ar bhrabúis na mbanc

Cá bhfaighidh mé tuairimí ón mBanc Ceannais Eorpach?

Tá an trédhearcacht tábhachtach dúinn i ngach rud a dhéanaimid. Foilsímid ár dtuairimí a luaithe is féidir tar éis iad a ghlacadh ar EUR-LEX, agus uaireanta freisin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus/nó ar ár suíomh gréasáin féin.

Tá tuairimí ar reachtaíocht AE atá beartaithe ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE, agus foilsítear tuairimí maidir leis an reachtaíocht náisiúnta nua atá beartaithe i mBéarla agus sa teanga/sna teangacha náisiúnta ábhartha.

Cad é creat dlíthiúil an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus cad iad na gníomhartha dlíthiúla eile is féidir linn a ghlacadh?

Tá ár gcuspóirí agus ár gcúraimí leagtha amach iontu seo a leanas:

Tugann an Conradh agus an Reacht an chumhacht rialála dúinn cineálacha éagsúla gníomhartha dlí a ghlacadh laistigh dár réimse inniúlachta chun ár gcuid oibre a dhéanamh níos éifeachtaí. Treisíonn siad ár neamhspleáchas mar bhanc ceannais freisin.

Sa bhreis ar thuairimí, is féidir linn na nithe seo a leanas a ghlacadh freisin:

 • Rialacháin
 • Cinntí
 • Moltaí

Tá difríochtaí móra idir na gníomhartha dlíthiúla sin. Tá cuid acu “ceangailteach”, rud a chiallaíonn go leagtar amach iontu rialacha nach mór a chomhlíonadh. Tá cinn eile “neamhcheangailteach” agus cuirtear comhairle ar fáil iontu nó déantar saincheist ar leith a shoiléiriú iontu. Ina theannta sin, tugtar aghaidh i roinnt acu ar shaincheisteanna an-sonrach, cé go bhfuil raon feidhme níos ginearálta ag roinnt eile, agus baineann cuid acu le tíortha aonair agus le tíortha eile maidir leis an limistéar euro ina iomláine.