Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prečo ECB vydáva stanoviská k právnym predpisom EÚ a vnútroštátnym právnym predpisom?

Vzhľadom na našu úlohu a vysoký stupeň odbornosti v pozícii centrálnej banky zodpovednej za euro majú zákonodarcovia EÚ a členských štátov povinnosť konzultovať s nami návrhy nových právnych predpisov, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie našej úlohy.

Je to stanovené v zakladajúcich zmluvách EÚ, čo znamená, že takéto právne predpisy sa prijímajú až po konzultácii s ECB. Naše odporúčania zvyčajne vydávame v podobe stanoviska ECB prijímaného Radou guvernérov.

Čo je to stanovisko ECB?

Stanoviská ECB sú nezáväzné a sú súčasťou našej poradnej úlohy. Vydávame ich vždy, keď s nami inštitúcie EÚ alebo vnútroštátne orgány konzultujú návrhy nových právnych predpisov, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie našich úloh.

Stanovisko vydávame napríklad vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada EÚ pracujú na nových právnych predpisoch s dosahom na nás a našu činnosť, napríklad v oblasti dohľadu nad európskymi bankami alebo prevádzkovania a monitorovania platobných systémov.

Stanovisko môžeme vydať i z vlastnej iniciatívy, ak sa domnievame, že určitý nový právny predpis by mohol ovplyvniť plnenie našej úlohy.

Príklady stanovísk ECB

Vydávame napríklad stanoviská k právnym predpisom, ktoré obmedzujú používanie hotovosti na účely prania špinavých peňazí a daňových únikov, v ktorých sa vyjadrujeme k tomu, či tieto zákony zasahujú do postavenia hotovosti ako zákonného platidla.

Prijímame aj stanoviská k plánom členských štátov EÚ zaviesť nové odvody zo zisku bánk, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť bánk poskytovať úvery podnikom a súkromným osobám.

ECB prijíma stanoviská k rôznym témam ako napríklad:

 • správa hospodárskych záležitostí v európskej hospodárskej a menovej únii,

 • kapitálové požiadavky a krízové riadenie bánk,
 • obmedzenia používania hotovosti,
 • dozor nad platobnými systémami,
 • zúčtovanie derivátov prostredníctvom centrálnych protistrán,
 • riadenie národných centrálnych bánk,
 • záležitosti týkajúce sa Medzinárodného menového fondu,
 • úverové registre,
 • reštrukturalizácia úverových portfólií bánk,
 • nové dane zo zisku bánk.

Kde stanoviská ECB nájdete?

Vo všetkých svojich činnostiach kladieme dôraz na transparentnosť. Svoje stanoviská zverejňujeme čo najskôr po prijatí na portáli EUR-LEX, v niektorých prípadoch i v Úradnom vestníku Európskej únie, a na našej internetovej stránke.

Stanoviská k návrhom právnych predpisov EÚ sú k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a stanoviská k návrhom nových vnútroštátnych právnych predpisov sa uverejňujú v angličtine a v príslušných národných jazykoch.

Aký je právny rámec ECB a aké ďalšie právne predpisy môžeme prijímať?

Naše ciele a úlohy sú stanovené v:

Zmluva a štatút nám dávajú regulačnú právomoc prijímať rôzne druhy právnych aktov v rámci našich kompetencií s cieľom zefektívniť našu činnosť. Zároveň upevňujú našu nezávislosť ako centrálnej banky.

Popri stanoviskách môžeme prijímať aj:

 • nariadenia,
 • rozhodnutia,
 • odporúčania.

Tieto právne akty sa v mnohých dôležitých aspektoch líšia. Niektoré z nich sú záväzné, čo znamená, že stanovujú pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Iné sú nezáväzné a plnia poradnú funkciu alebo objasňujú konkrétnu záležitosť. Niektoré sa okrem toho zaoberajú veľmi špecifickými otázkami, zatiaľ čo iné sú všeobecnejšej povahy. Niektoré sa vzťahujú na jednotlivé krajiny a iné na eurozónu ako celok.