Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Dlaczego EBC doradza w sprawach przepisów unijnych i krajowych?

EBC, jako bank centralny odpowiedzialny za euro, odgrywa ważną rolę i ma rozległą wiedzę fachową. Dlatego unijni i krajowi prawodawcy muszą zasięgać naszej opinii, gdy przygotowują nowe akty prawne mogące mieć wpływ na nasze zadania.

Tę zasadę zapisano w traktatach ustanawiających UE, a to oznacza, że akt prawny można przyjąć dopiero po skonsultowaniu go z EBC. Nasze porady mają zazwyczaj formę opinii EBC przyjętych przez Radę Prezesów.

Czym jest opinia EBC?

EBC wydaje niewiążące opinie w ramach swojej funkcji doradczej. Ma to miejsce, gdy instytucje UE lub organy krajowy zasięgają naszej rady na temat proponowanych nowych aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na nasze zadania.

Na przykład wydajemy opinie, gdy Parlament Europejski bądź Rada Unii Europejskiej przygotowują nowe przepisy dotyczące EBC i obszarów naszej działalności, takich jak nadzór nad bankami w Europie lub obsługa i kontrola w zakresie systemów płatności.

Możemy także przygotować opinię z własnej inicjatywy, jeśli uznamy, że nowy akt prawny może wpłynąć na nasze zadania.

Opinie EBC – przykłady

Przyjęte przez EBC opinie dotyczą m.in. aktów prawnych nakładających ograniczenia w odniesieniu do użycia gotówki w celu prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania. Ustalamy w nich, czy odnośne instrumenty mogą być w sprzeczności ze statusem gotówki jako prawnego środka płatniczego.

Wydaliśmy także opinie dotyczące planów państw członkowskich UE, by nałożyć nowe podatki od bankowych zysków mogące odbić się na zdolności banków do udzielania kredytów firmom i konsumentom.

EBC przyjął opinie dotyczące różnorodnych zagadnień, do których należą m.in.:

 • zarządzanie gospodarcze w europejskiej unii gospodarczej i walutowej

 • wymogi kapitałowe i zarządzanie kryzysowe dotyczące banków
 • ograniczenia w zakresie płatności gotówkowych
 • nadzór nad systemami płatności
 • rozliczanie instrumentów pochodnych za pośrednictwem kontrahentów centralnych
 • zarządzanie wewnętrzne w krajowych bankach centralnych
 • sprawy dotyczące Międzynarodowego Funduszu Walutowego
 • rejestry kredytowe
 • restrukturyzacja portfeli kredytowych banków
 • nowe podatki od zysków banków.

Gdzie można znaleźć opinie EBC?

Dbamy o zachowanie przejrzystości wszystkich naszych działań. Przyjęte opinie bezzwłocznie publikujemy w portalu EUR‑Lex, a czasami także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub na naszej stronie internetowej.

Opinie dotyczące proponowanego prawodawstwa unijnego są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, natomiast opinie na temat propozycji nowych krajowych aktów prawnych są publikowane w języku angielskim i językach zainteresowanych krajów.

Ramy prawne EBC i inne akty prawne, które przyjmujemy

Nasze cele i zadania zapisano w:

Traktat i Statut są podstawą naszych uprawnień regulacyjnych do przyjmowania różnych aktów prawnych w ramach kompetencji EBC, żeby zwiększać skuteczność naszych prac. Służą także wzmocnieniu naszej niezależności jako banku centralnego.

Oprócz opinii przyjmujemy także:

 • rozporządzenia
 • decyzje
 • zalecenia.

Wymienione akty prawne różnią się pod wieloma ważnymi względami. Niektóre są „wiążące”, czyli określają przepisy, których należy przestrzegać. Inne są „niewiążące” i zawierają porady oraz objaśnienia dotyczące konkretnych kwestii. Akty prawne mogą odnosić się do bardzo szczegółowych zagadnień, ale także mieć szerszy zakres. Ponadto część z nich ma zastosowanie do poszczególnych państw, a część – do całej strefy euro.