Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Varför ger ECB råd om EU-lagstiftning och nationell lagstiftning?

I och med vår funktion och vår omfattande kompetens som centralbank för euron måste EU och nationella lagstiftare konsultera oss när de föreslår nya lagar som kan påverka vår funktion.

Kravet på att konsultera oss finns i EU:s grundfördrag, vilket innebär att nya lagar endast kan antas efter att ECB har konsulterats. Våra råd läggs oftast fram i form av ett yttrande som antas av ECB-rådet.

Vad är yttranden från ECB?

ECB:s yttranden är inte bindande och att avge yttranden ingår i ECB:s rådgivande roll. Vi avger yttranden när EU-institutionerna eller nationella myndigheter konsulterar oss om lagförslag som kan påverka våra uppgifter.

Vi skulle exempelvis avge ett yttrande om Europaparlamentet eller ministerrådet arbetade med ny lagstiftning som skulle påverka oss och det arbete vi utför, som att utöva tillsyn över Europas banker eller driva och övervaka betalningssystem.

Vi kan även avge yttranden på eget initiativ om vi anser att en ny lag kan påverka vår funktion.

Exempel på yttranden från ECB

Vi har avgett yttranden om lagar som begränsar kontantanvändning för att minska riskerna för penningtvätt och skatteflykt, där vi yttrar oss om huruvida dessa lagar kan påverka eurons ställning som lagligt betalningsmedel.

Vi har även avgett yttranden när medlemsstater i EU har planerat att införa nya avgifter på bankvinster som kan påverka bankernas förmåga att tillhandahålla kredit till företag och privatpersoner.

ECB har avgett yttranden i många olika frågor som

 • ekonomisk styrning i Europas ekonomiska och monetära union,

 • kapitalkrav och krishantering för banker,
 • begränsningar av kontantanvändning,
 • övervakning av betalningssystem,
 • derivatclearing genom centrala motparter,
 • styrningen av nationella centralbanker,
 • frågor som rör Internationella valutafonden,
 • kreditregister,
 • omstrukturering av bankers låneportföljer och
 • nya skatter på bankvinster.

Var hittar jag ECB:s yttranden?

Det är alltid viktigt med öppenhet i allt vi gör. Så fort som möjligt efter att yttranden har antagits offentliggör vi dem i EUR-LEX och ibland även i Europeiska unionens officiella tidning och/eller på vår webbplats.

Yttranden om förslag till EU-lagstiftning finns på alla officiella EU-språk, medan yttranden om förslag till nationell lagstiftning finns på engelska och det aktuella landets språk.

Vilka lagar och regler styr ECB, och vilka andra rättsakter kan vi anta?

Våra mål och uppgifter fastställs i

I fördraget och stadgan ges ECB föreskrivande befogenheter att anta olika typer av rättsakter inom vårt behörighetsområde för att vårt arbete ska bli mer ändamålsenligt. I dessa förstärks även vårt oberoende som centralbank.

Utöver yttranden kan vi även anta

 • förordningar,
 • beslut och
 • rekommendationer.

Dessa rättsakter skiljer sig åt på olika sätt. Vissa av dem är bindande, vilket innebär att reglerna i dem måste följas. Andra är inte bindande utan innehåller råd eller förklaringar avseende en viss fråga. Vissa handlar om särskilda frågor och vissa om allmänna, och vissa gäller enskilda länder medan andra gäller hela euroområdet.