Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proč ECB poskytuje poradenství ohledně právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů?

Vzhledem k naší úloze a vysokému stupni odborných znalostí jakožto centrální banky pro euro mají zákonodárci EU nebo členských států povinnost při navrhování nových právních předpisů, které by mohly naši úlohu ovlivnit, vést s námi konzultace.

To je stanoveno v zakládajících smlouvách EU, což znamená, že tyto právní předpisy jsou přijímány až poté, co k nim byla ECB konzultována. Naše poradenství má obvykle podobu stanoviska ECB přijatého Radou guvernérů.

Co je to stanovisko ECB?

Stanoviska ECB jsou nezávazná a představují součást naší poradní úlohy. Poskytujeme je vždy, když orgány EU nebo vnitrostátní orgány s námi konzultují návrhy nových právních předpisů, které by mohly mít dopad na naše úkoly.

Například pokud by Evropský parlament nebo Rada EU pracovaly na nových právních předpisech, které se dotýkají nás a naší činnosti, jako je dohled nad evropskými bankami nebo provozování platebních systémů a dohled nad nimi, poskytli bychom k tomu stanovisko.

Iniciativa k přijetí stanoviska může vzejít také od nás, pokud se domníváme, že by nový právní předpis naši úlohu mohl ovlivnit.

Příklady stanovisek ECB

Například jsme přijali stanoviska k právním předpisům, které stanoví omezení používání hotovosti z důvodu praní peněz a daňových úniků, kde se vyjadřujeme, zda by tyto právní předpisy narušily postavení hotovosti jako zákonného platidla.

Přijali jsme také stanoviska k plánům členských států EU uložit nové odvody ze zisků bank, jež by mohly ovlivnit jejich schopnost poskytovat úvěry podnikům a občanům.

ECB přijala stanoviska k celé řadě témat zahrnujících:

 • správu ekonomických záležitostí v evropské hospodářské a měnové unii

 • kapitálové požadavky a krizové řízení bank
 • omezení hotovosti
 • dohled nad platebními systémy
 • zúčtování derivátů prostřednictvím ústředních protistran
 • správu a řízení národních centrálních bank
 • záležitosti týkající se Mezinárodního měnového fondu
 • úvěrové registry
 • restrukturalizaci úvěrových portfolií bank
 • nové daně ze zisku bank

Kde lze stanoviska ECB nalézt?

Transparentnost je pro nás důležitá ve všech oblastech naší činnosti. Naše stanoviska zveřejňujeme co možná nejdříve po jejich přijetí na stránkách EUR-LEX a někdy také v Úředním věstníku Evropské unie nebo na našich internetových stránkách.

Stanoviska k navrhovaným právním předpisům EU jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU, zatímco stanoviska k návrhům nových vnitrostátních právních předpisů jsou zveřejňována v angličtině a příslušném národním jazyce (jazycích).

Jaký je právní rámec ECB a jaké další právní akty můžeme přijímat?

Naše cíle a úkoly jsou stanoveny ve:

Smlouva a statut nám dávají regulatorní pravomoc přijímat různé druhy právních aktů v rámci naší působnosti, abychom zvýšili účinnost naší činnosti. Posilují také naši nezávislost jako centrální banky.

Kromě stanovisek můžeme také přijímat:

 • nařízení
 • rozhodnutí
 • doporučení

Tyto právní akty se v mnoha důležitých ohledech liší. Některé z nich jsou „závazné“, což znamená, že stanoví pravidla, která musí být dodržována. Jiné jsou „nezávazné“ a poskytují poradenství nebo objasňují konkrétní otázku. Některé se navíc zabývají velmi specifickými otázkami, zatímco jiné se týkají obecnějšího rozsahu. Některé se vztahují na jednotlivé země a jiné na eurozónu jako celek.