Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Miks konsulteeritakse EKPga ELi ja liikmesriikide õigusaktide osas?

Arvestades EKP kui euro eest vastutava keskpanga rolli ja meie ekspertide asjatundlikkuse kõrget taset, peavad ELi ja liikmesriikide seadusandjad meiega konsulteerima, kui nad teevad ettepanekuid uute õigusaktide kohta, mis võivad mõjutada meie ülesannete täitmist.

See on sätestatud ELi aluslepingutes, mis tähendab, et sellised õigusaktid võetakse vastu alles pärast EKPga konsulteerimist. EKP tagasiside esitatakse tavaliselt EKP arvamusena, mille on vastu võtnud EKP nõukogu.

EKP arvamused

EKP arvamused on mittesiduvad ja moodustavad osa meie nõuandvast rollist. EKP koostab oma arvamused alati, kui ELi institutsioonid või riiklikud ametiasutused konsulteerivad meiega uute kavandatavate õigusaktide osas, mis võivad meie ülesannete täitmist mõjutada.

Näiteks koostaksime arvamuse juhul, kui Euroopa Parlament või ELi nõukogu kavandaksid uusi õigusakte, millel oleks mõju EKP tegevusele, näiteks Euroopa pankade üle tehtavale järelevalvele või maksesüsteemide käitamisele ja järelevaatamisele.

Samuti saame arvamusi koostada omal algatusel, kui leiame, et uus seadus võib meie rolli mõjutada.

Näited EKP arvamuste kohta

Näiteks oleme vastu võtnud arvamused õigusaktide kohta, millega kehtestatakse piirangud sularaha kasutamisele, et tõkestada rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmist. Nendes arvamustes väljendatakse seisukohti selle kohta, kas asjaomased õigusaktid kahjustaksid sularaha rolli seadusliku maksevahendina.

Samuti oleme vastu võtnud arvamused ELi liikmesriikide kavade kohta kehtestada pankade kasumile uued maksud, mis võivad mõjutada pankade suutlikkust anda laenu ettevõtetele ja eraisikutele.

EKP on vastu võtnud arvamusi paljudes valdkondades, sealhulgas järgmistes küsimustes:

 • majanduse juhtimine Euroopa majandus- ja rahaliidus,

 • kapitalinõuded ja pankade kriisijuhtimine,
 • sularaha kasutamise piirangud,
 • maksesüsteemide järelevaatamine,
 • tuletisinstrumentide kliirimine kesksete vastaspoolte kaudu,
 • liikmesriikide keskpankade juhtimine,
 • Rahvusvahelise Valuutafondiga seotud küsimused,
 • krediidiregistrid,
 • pankade laenuportfellide restruktureerimine,
 • pankade kasumiga seotud uued maksud.

Kus EKP arvamused avaldatakse?

Läbipaistvus on meie jaoks oluline kogu meie tegevuse puhul. Avaldame oma arvamused pärast nende vastuvõtmist võimalikult kiiresti EUR-LEXis ning mõnikord ka Euroopa Liidu Teatajas ja/või EKP enda veebilehel.

Arvamused ELi õigusaktide ettepanekute kohta on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes, samal ajal kui arvamused riikide kavandatavate uute õigusaktide kohta avaldatakse inglise keeles ja asjaomase riigi keel(t)es.

Mida hõlmab EKP õigusraamistik ja milliseid muid õigusakte võib EKP vastu võtta?

Meie eesmärgid ja ülesanded on sätestatud järgmistes õigusaktides:

Alusleping ja põhikiri annavad meile regulatiivsed volitused võtta oma pädevuse piires vastu eri liiki õigusakte, et saaksime oma tööd tõhustada. Need tugevdavad ka EKP sõltumatust keskpangana.

Lisaks arvamustele võime vastu võtta ka:

 • määrusi,
 • otsuseid,
 • soovitusi.

Need õigusaktid erinevad mitmes olulises aspektis. Mõned neist on siduvad, mis tähendab, et nendega kehtestatakse eeskirjad, mida tuleb järgida. Teised on mittesiduvad ja väljendavad seisukohti või selgitavad konkreetset küsimust. Peale selle käsitletakse nii väga spetsiifilisi kui ka üldisemaid küsimusi, millest mõned puudutavad üksnes konkreetseid riike, teised aga euroala tervikuna.