Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd

Ansvarsfriskrivning

Europeiska centralbanken (ECB) driver denna webbplats för att ge allmänheten bättre tillgång till information om bankens och Europeiska centralbankssystemets (ECBS) verksamhet, tillsynsuppgifter och tillsynsansvar. Vi strävar efter att informationen ska vara aktuell och korrekt. ECB accepterar dock varken ansvar eller skyldighet för materialet på denna webbplats.

Detta material:

  • är allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk persons specifika förhållanden
  • är ibland länkat till externa webbplatser som ECB inte har någon kontroll över och som ECB inte tar något ansvar för
  • utgör inte yrkesmässig eller juridisk rådgivning.

Uppgifter om den korta euroräntan (€STR), eurons referensväxelkurser och annan prisinformation som publiceras på denna webbplats grundar sig på källor som ECB anser vara pålitliga. Detta till trots accepterar ECB varken ansvar eller skyldighet för förlust, skada, kostnad eller fordran som uppstått till följd av att någon part med stöd av denna information har fattat beslut, vidtagit åtgärder eller underlåtit att vidta åtgärder därvidlag. ECB accepterar varken ansvar eller skyldighet för ekonomisk förlust eller indirekt förlust eller skada inklusive, utan begränsningar, affärsförlust och förlust av vinster som en direkt eller indirekt följd av, eller i samband med, ECB:s publicering av kurs- eller annan prisinformation, inklusive frekvensen av sådan publicering eller någon persons användning av kurs- eller prisinformation.

Observera att det inte kan garanteras att handlingar eller annan information som finns på denna webbplats exakt återger officiellt antagna texter. Endast ECB:s rättsakter som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och annan dokumentation från ECB som ECB publicerar har giltig verkan.

Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika tekniska störningar. ECB kan emellertid inte garantera att den service som tillhandahålls är fri från avbrott eller på annat sätt påverkas av sådana problem. ECB accepterar inget ansvar för problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess externa länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka ECB:s ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta ECB:s ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning. Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte ansvarsfriskrivningen om den korta euroräntan (€STR).

Om du går in på någon del av denna webbplats anses du ha godkänt ovannämnda ansvarsfriskrivning.

Upphovsrättsskydd

Upphovsrätt © för allt innehåll på denna webbplats: Europeiska centralbanken, Frankfurt am Main, Tyskland.

Med reservation för nedanstående undantag får personer som använder denna webbplats fritt använda sig av den information som erhållits direkt från den, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  1. Om sådan information sprids eller återges måste det göras med exakt samma ordalydelse, och ECB ska anges som källa.
  2. Om informationen införlivas i dokument som försäljs (oavsett på vilket sätt), måste den fysiska eller juridiska person som offentliggör informationen upplysa köparen om att informationen kan erhållas gratis på denna webbplats. Detta måste ske innan köparen betalar för ett abonnemang eller erlägger någon form av användaravgift, och även varje gång köparen får tillgång till den information som tagits från denna webbplats.
  3. Om informationen omarbetas av användaren (t.ex. genom säsongsjusteringar av statistikuppgifter eller beräkning av tillväxttakt) måste detta uttryckligen anges.
  4. Om användaren genom en länk går in på denna webbplats från företags webbplatser eller i reklamsyfte, måste denna webbplats vara det enda som syns i webbläsarens fönster (dvs. ECB:s webbplats får inte synas i någon annan webbplats ram).

Som undantag från ovanstående tillåts reproducering, publicering eller omtryck, helt eller delvis av dokument med författarens namn angivet, såsom ECB Working Papers och ECB Occasional Papers, i form av en annan publikation, tryckt eller elektroniskt framställd, endast om skriftligt godkännande erhålls på förhand av ECB eller författaren.

Användning av namn och logotyper

ECB har uppmärksammat att dess namn och logotyper allt oftare missbrukas av obehöriga i samband med blufftransaktioner och annan olaglig verksamhet. I en del fall anges till och med ECB vara den bank som ska utföra betalningen eller transaktionen.

Därför vill ECB klargöra att banken inte tillhandahåller affärsbankstjänster till personer eller företag och att den varken uppbär några avgifter för gränsöverskridande transaktioner eller tar emot inlåning från personer eller företag eller utfärdar certifikat för frigivning av medel. ECB råder därför allmänheten att inte upprätta kontakt med upphovsmännen till sådan verksamhet och att inte skicka pengar eller lämna ut bank- eller kredituppgifter till någon som påstår sig representera ECB eller ha ett bankavtal med ECB.

Dessutom vill ECB understryka att banken inte kan ställas till svars om dess namn, logotyper eller adress missbrukas i syfte att föra allmänheten bakom ljuset. Om någon ser eller erhåller tvivelaktiga dokument som hänvisar till, eller påstås komma från ECB, ska detta omedelbart rapporteras till den lokala brottsbekämpande myndigheten eller råd inhämtas av den relevanta nationella myndigheten.

Mer information om missbruk av ECB:s namn och logotyp

Alla sidor i detta avsnitt