Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a autorská práva

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

The European Central Bank (ECB) maintains this website to enhance public access to information about its activities and the activities of the European System of Central Banks (ESCB), supervisory tasks and responsibilities. Our goal is to keep this information timely and accurate. However, the ECB accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the material on this website.

Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní osobu nebo subjekt
  • v některých případech odkazují na další internetové stránky, na jejichž obsah nemá ECB žádný vliv a nenese za ně odpovědnost
  • nelze považovat za odbornou či právní radu.

Eurová krátkodobá sazba (€STR), referenční směnné kurzy eura a jiné údaje o cenách zveřejněné na těchto internetových stránkách vycházejí ze zdrojů, které Evropská centrální banka považuje za spolehlivé. ECB však nenese odpovědnost za ztráty, škody, výdaje či nároky, jež mohou vzniknout v souvislosti s rozhodnutím nebo jednáním (včetně opominutí) kterékoli strany, která vycházela z těchto zveřejňovaných údajů. ECB především nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ekonomickou ztrátu ani jakoukoli nepřímou či následnou ztrátu nebo škodu, zejména ztrátu obchodních příležitostí nebo ušlý zisk, vzniklou v přímé či nepřímé souvislosti se zveřejněním směnných kurzů nebo jiných údajů o cenách ze strany ECB, frekvencí jejich zveřejňování nebo využitím těchto kurzů a jiných údajů o cenách jakoukoli osobou.

Nelze zaručit, že dokumenty nebo jiné informace, dostupné na těchto internetových stránkách, přesně odpovídají úředně přijatému textu. Za platné znění právních nástrojů ECB se považuje pouze znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Také u ostatních dokumentů nebo údajů ECB je za platné znění považováno pouze znění, které zveřejnila ECB.

Snahou ECB je vyvarovat se problémů způsobených technickými nedostatky. ECB však nemůže zaručit, že takové problémy její služby nenaruší nebo je jinak neovlivní. ECB nenese odpovědnost za potíže způsobené používáním těchto internetových stránek nebo jiných stránek, na které odkazuje.

Účelem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost ECB v případě porušení vnitrostátních právních předpisů ani vyloučit odpovědnost ECB v případech, kdy odpovědnost podle těchto předpisů vyloučit nelze. Tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti a záruk není nijak dotčeno prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk týkající se eurové krátkodobé sazby (€STR).

Vstupujete-li na kteroukoli z těchto internetových stránek, má se za to, že s výše uvedeným souhlasíte.

Autorská práva

Držitelem autorských práv k veškerému obsahu těchto internetových stránek je Evropská centrální banka, Frankfurt nad Mohanem, Německo.

Kromě níže uvedené výjimky mohou uživatelé těchto internetových stránek volně využívat informace, které z nich přímo získali, za následujících podmínek:

  1. Informace, které jsou dále šířeny nebo reprodukovány, musí být uváděny přesně a ECB musí být citována jako zdroj.
  2. V případě, že informace jsou součástí dokumentů, které jsou na prodej (bez ohledu na nosič informací), je fyzická či právnická osoba, která je zveřejňuje, povinna oznámit kupujícím, a to jak předtím, než si dokumenty předplatí nebo je uhradí, tak pokaždé, kdy jsou jim informace získané z těchto internetových stránek poskytnuty, že tyto informace lze získat zdarma prostřednictvím těchto internetových stránek.
  3. V případě, že uživatel informace upraví (např. provede očištění statických údajů o sezónní vlivy či výpočty tempa růstu), musí tuto skutečnost výslovně uvést.
  4. Pokud na tyto internetové stránky vede odkaz ze stránek určených pro obchodní účely anebo jsou využívány k propagačním účelům, musí se tato stránka nahrát do celého okna prohlížeče (tj. nesmí být zarámována do jiné internetové stránky).

Výjimku tvoří dokumenty nebo jejich části, u nichž je uvedeno jméno jejich autorů (např. dokumenty ECB Working Papers nebo ECB Occasional Papers). Jejich reprodukce, zveřejnění nebo přetisk v jiné publikaci (v tištěné nebo elektronické podobě) je povolena pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu ECB nebo autorů.

Používání názvu a loga

ECB si je vědoma, že její název a loga jsou stále častěji zneužívány různými třetími stranami v souvislosti s fingovanými finančními transakcemi a další podvodnou činností. V některých případech je ECB dokonce uvedena jako banka, jejímž prostřednictvím se budou platby nebo obchody provádět.

ECB by ráda v této souvislosti vysvětlila, že fyzickým osobám ani podnikům neposkytuje komerční bankovní služby a že od těchto stran zejména nevybírá poplatky za přeshraniční převody, nepřijímá od nich vklady ani nevystavuje potvrzení o uvolnění prostředků. ECB proto upozorňuje veřejnost, aby s původci těchto obchodů nenavazovala kontakty, a osobám, které prohlašují, že zastupují ECB nebo že jsou s ECB v obchodním vztahu, neposílala peníze ani neposkytovala údaje o bankovním spojení nebo kreditních kartách.

ECB dále upozorňuje, že nemůže nést jakoukoli odpovědnost, budou-li její název, loga nebo adresa zneužity při činnosti, jejímž cílem je podvádět veřejnost. Pokud uvidíte nebo obdržíte podezřelé dokumenty, které na ECB odkazují nebo jsou za její dokumenty označovány, měli byste tuto skutečnost neprodleně ohlásit místním orgánům činným v trestním řízení nebo požádat o informaci příslušné vnitrostátní úřady.

Více informací o zneužití názvu a loga ECB

Všechny stránky v této části