Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Omejitev odgovornosti in avtorske pravice

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska centralna banka (ECB) to spletno mesto vzdržuje z namenom, da izboljša dostop javnosti do informacij o njenih dejavnostih in dejavnostih Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Pri tem si prizadeva, da bi bile objavljene informacije vedno posodobljene in točne. Kljub temu ECB ne sprejema nikakršne odgovornosti ali jamstva v zvezi z gradivi, ki so objavljena na tem spletnem mestu.

Ta gradiva:

  • so informacije splošne narave in ne obravnavajo posebnih okoliščin konkretnih posameznikov ali drugih subjektov
  • včasih vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi ECB nima nadzora in zanje zato ne prevzema nikakršne odgovornosti
  • ne predstavljajo strokovnega mnenja ali pravnega mnenja

Čeprav eurska kratkoročna obrestna mera (€STR), referenčni devizni tečaji eura in drugi podatki o cenah, ki so objavljeni na tem spletnem mestu, temeljijo na virih, za katere ECB meni, da so zanesljivi, ECB ne sprejema nikakršne odgovornosti za morebitno izgubo, škodo, izdatek ali terjatev, ki bi jo katerakoli stranka imela zaradi odločitev, dejanj ali opustitev, izvršenih na osnovi teh objav. ECB zlasti ne sprejema nikakršne odgovornosti za morebitno gospodarsko izgubo oziroma posredno ali posledično izgubo ali škodo, kamor brez omejitve sodi tudi izguba posla in izguba dobička, ki je neposredna, posredna ali povezana posledica objave obrestnih mer ali drugih podatkov o cenah s strani ECB, vključno s pogostostjo takšne objave, ali posledica uporabe obrestnih mer in drugih podatkov o cenah s strani katerekoli osebe.

Ni mogoče jamčiti, da so dokumenti in druge informacije, ki so objavljeni na tem spletnem mestu, popolnoma enaki uradno sprejetim besedilom. Za verodostojne se štejejo le pravni instrumenti ECB, kot so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, ter druga dokumentacija in/ali podatki ECB, kot jih objavi ECB.

ECB si prizadeva čim bolj omejiti motnje, do katerih prihaja zaradi tehničnih težav. Kljub temu ne more jamčiti, da tovrstne težave občasno ne bodo ovirale njenih storitev ali kako drugače vplivale nanje. ECB ne sprejema nikakršne odgovornosti za težave, do katerih pride zaradi uporabe tega spletnega mesta ali katerekoli povezane zunanje spletne strani.

Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornost ECB v nasprotju z zahtevami, ki so določene v veljavni nacionalni zakonodaji, ali izključiti odgovornost ECB za vprašanja, za katera izključitev po tej zakonodaji ni možna. Ta izjava o omejitvi odgovornosti ne posega v izjavo o omejitvi odgovornosti za eursko kratkoročno obrestno mero (€STR).

Z dostopom do katerekoli rubrike na tem spletnem mestu uporabniki potrjujejo, da sprejemajo zgornja določila.

Avtorske pravice

Avtorske pravice za celotno vsebino tega spletnega mesta ima Evropska centralna banka, Frankfurt na Majni, Nemčija.

Ob upoštevanju izjeme, ki je opredeljena v odstavku spodaj, smejo uporabniki neomejeno uporabljati informacije, ki so jih pridobili neposredno na tem spletnem mestu, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  1. distribucija ali reprodukcija informacij mora biti natančna, pri čemer mora biti kot vir navedena ECB;
  2. če so te informacije vključene v dokumente, ki so plačljivi (ne glede na način posredovanja informacij), mora fizična ali pravna oseba, ki te informacije objavlja, kupce pred plačilom naročnine ali provizije ter ob vsakem dostopu do informacij, pridobljenih s tega spletnega mesta, obvestiti, da so te informacije brezplačno na voljo na tem spletnem mestu;
  3. če uporabnik te informacije spremeni (npr. z desezoniranjem statističnih podatkov, izračunom stopenj rasti), mora to izrecno navesti;
  4. če je na to spletno mesto vzpostavljena povezava s komercialnih strani ali iz tržnih razlogov, mora biti spletna stran naložena v celotnem oknu brskalnika (tj. ne sme biti prikazana znotraj okvira druge spletne strani).

Kot izjema od zgoraj navedenega so reprodukcija, objava ali ponoven natis dokumentov v celoti ali po delih v okviru druge publikacije (bodisi v elektronski ali tiskani obliki), na katerih je navedeno ime avtorjev, kot so npr. delovni zvezki ECB (ECB Working Papers) ali občasni zvezki ECB (ECB Occasional Papers), dovoljeni samo z izrecnim predhodnim pisnim dovoljenjem ECB ali avtorjev.

Uporaba imena in logotipov

ECB se zaveda, da njeno ime in logotipe vse pogosteje zlorabljajo različne tretje osebe v lažnih finančnih poslih in drugih goljufivih dejavnostih. V nekaterih primerih je ECB celo navedena kot banka, prek katere potekajo plačila ali se izvajajo posli.

V tej zvezi ECB poudarja, da ne opravlja storitev komercialnega bančništva za fizične ali pravne osebe in še zlasti, da ne zaračunava provizij za čezmejne prenose, ne sprejema vlog od teh oseb niti ne izdaja potrdil za sprostitev sredstev. ECB ljudem zato svetuje, naj se ne odzivajo na ponudbe tovrstnih organizacij ali posameznikov in naj nikomur, ki trdi, da predstavlja ECB ali ima bančno razmerje z ECB, ne pošiljajo denarja ali razkrivajo podatkov o svojih kreditnih karticah.

ECB tudi poudarja, da ne more sprejeti odgovornosti za primere, kjer so njeno ime, logotipi ali naslov zlorabljeni v dejavnostih, katerih namen je goljufati ali zavajati javnost. Vsakogar, ki opazi ali prejme dvomljivo dokumentacijo, ki se nanaša na ECB ali domnevno izvira iz ECB, prosimo, da o tem nemudoma obvesti policijo ali se za nadaljnja navodila obrne na pristojne organe v svoji državi.

Več o zlorabah imena in logotipa ECB

Vse strani v tem razdelku