Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Disclaimer & copyright

Disclaimer

De website van de Europese Centrale Bank (ECB) is bedoeld om de toegang van het publiek tot informatie over de werkzaamheden van de ECB (inclusief haar toezichtstaken- en verantwoordelijkheden) en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) te verbeteren. Doel van de ECB is dat deze informatie actueel en juist is. De ECB aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website.

De website:

  • behelst informatie met een algemeen karakter en heeft geen betrekking op de concrete situatie van een bepaalde persoon of een bepaalde entiteit
  • bevat soms links naar externe websites waarover de ECB geen zeggenschap heeft en waarvoor de ECB geen verantwoordelijkheid draagt
  • biedt geen professioneel of juridisch advies

Het referentierentetarief €STR, de referentiewisselkoersen van de euro en andere koers- en prijsinformatie die op deze website gepubliceerd worden, zijn gebaseerd op bronnen die de ECB betrouwbaar acht. Niettemin aanvaardt de ECB geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verliezen, schade, kosten of vorderingen die ontstaan zijn in verband met een besluit, handeling of het uitblijven van een handeling van een partij die zich op die gepubliceerde informatie baseert. In het bijzonder aanvaardt de ECB geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor economische schade, indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - omzetderving en winstderving als direct of indirect gevolg van (of in verband met) de publicatie van tarieven, koersen of andere prijsinformatie door de ECB, met inbegrip van de frequentie van deze publicatie en het gebruik van tarieven, koersen en andere prijsinformatie door derden.

Er kan niet worden gewaarborgd dat documenten en andere informatie op deze website exact overeenkomen met officieel goedgekeurde teksten. Uitsluitend de in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde rechtsinstrumenten van de ECB en andere door de ECB gepubliceerde documenten en/of gegevens zijn bindend.

De ECB streeft ernaar technische storingen zoveel mogelijk te voorkomen. De ECB kan echter niet garanderen dat bij deze website geen onderbrekingen of andere storingen zullen optreden. De ECB aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke storingen bij het gebruik van deze website of externe websites waarnaar wordt gelinkt.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de ECB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten. Deze disclaimer laat de disclaimer voor de referentierente €STR onverlet.

Indien u een pagina van deze website bezoekt, wordt u geacht met het bovenstaande te hebben ingestemd.

Copyright

Copyright © voor de gehele inhoud van deze website: Europese Centrale Bank, Frankfurt am Main, Duitsland.

Behoudens de hieronder vermelde uitzondering kunnen gebruikers van deze website vrijelijk gebruikmaken van de direct van deze website verkregen informatie, onder de volgende voorwaarden:

  1. Wanneer deze informatie verspreid of vermenigvuldigd wordt, moet ze nauwkeurig worden weergegeven en moet de ECB daarbij als bron worden vermeld.
  2. Wanneer de informatie wordt opgenomen in documenten die worden verkocht (ongeacht het medium), moet de natuurlijke of rechtspersoon die de informatie publiceert, de kopers informeren dat de informatie kosteloos kan worden verkregen via deze website, zowel voordat kopers abonnementsgeld of een vergoeding betalen als elke keer dat ze toegang krijgen tot de aan deze website ontleende informatie.
  3. Indien de informatie door de gebruiker wordt veranderd (bijv. door seizoenaanpassingen van statistische gegevens of berekening van groeicijfers), dan moet dit expliciet worden vermeld.
  4. Wanneer van een zakelijke website of voor promotiedoeleinden naar deze website wordt gelinkt, moet deze website op het volledige scherm van de browser worden geladen (d.w.z. dat deze website niet binnen het scherm van een andere website mag verschijnen).

Als uitzondering op het bovenstaande is iedere vermenigvuldiging, publicatie of herdruk, geheel of gedeeltelijk, van documenten die de naam van de auteurs dragen (zoals Working Papers en Occasional Papers van de ECB) in de vorm van een andere (gedrukte of elektronisch geproduceerde) publicatie uitsluitend toegestaan met de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de ECB of de auteurs.

Gebruik van naam en logo’s

De ECB is zich ervan bewust dat haar naam en logo’s steeds vaker door verschillende derden worden misbruikt in het kader van financiële neptransacties en andere frauduleuze activiteiten. In enkele gevallen wordt de ECB zelfs specifiek aangeduid als de bank via welke betalingen of transacties zullen worden verricht.

In dit verband wil de ECB duidelijk maken dat ze geen commerciële bancaire diensten aanbiedt aan particulieren of bedrijven, en vooral dat ze geen vergoeding voor grensoverschrijdende overboekingen in rekening brengt of deposito's van derden accepteert, of bevestigingen voor het vrijgeven van gelden uitgeeft. De ECB adviseert het publiek derhalve niet in contact te treden met de initiatiefnemers van zulke kwalijke praktijken en niemand geld te zenden of bank- of creditcardgegevens te verstrekken die claimt namens de ECB op te treden of een bancaire relatie met de ECB te onderhouden.

De ECB wijst er hier tevens op dat ze niet verantwoordelijk kan worden gehouden indien haar naam, logo’s of adres worden misbruikt voor frauduleuze doeleinden. Indien een burger verdachte documentatie ziet of ontvangt die verwijst naar of zogenaamd afkomstig is van de ECB, dient deze dit onmiddellijk aan de plaatselijke wetshandhavingsautoriteiten te melden of advies bij de bevoegde nationale autoriteiten in te winnen.

Meer informatie over misbruik van de naam en het logo van de ECB

Alle pagina's in dit deel